สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  สว่างพลกรัง
 
1. นางรดาณัฐ  มาศิริ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 1. นายกู่ไท  ศรีอำนวย
 
1. นางพธูทิพย์  กรโคกกรวด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  สืบแก้ว
 
1. นางจุรีรัตน์  ม่วงไตรรัตน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.5 ทอง 4 1. นางสาวเปรมชนัน  รามัญ
 
1. นางวนิดา  สุริยา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ครองบุญ
 
1. นางสาวอมรศรี  ธรรมะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิติยากร  อัครเลิศวัฒนะ
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์ภูดร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  กุลธนานิธินันท์
2. เด็กหญิงอานันตญา  สุวรรณมงคล
 
1. นางกันทิมา  พุทธิพลโสธร
2. นางสาวสุธิตา  ศรีอุดม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวกวิสรา  แสนนา
2. นางสาวรติพิมพ์  มีสัตยานันท์
 
1. นางสาวกันทิมา  พุทธิพลโสธร
2. MissLi  Ya
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.5 เงิน 4 1. เด็กชายนพสินธุ์  แก้วเล็ก
2. เด็กชายภูริวงษ์  นามวงษ์
 
1. นายพงศ์พลิน  คณะบุตร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวฐิติพร  อุสุภราช
2. นางสาวธัญชนก  วงศักดา
 
1. นางสาวดุสิตา  กำเหนิดพันธ์ุ
2. นางสาวสุกัญญา  ผินกลาง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 5 1. นางสาวณัฐชา  ทวีสุข
2. นายบาฤทธิ์  เจ็กสูงเนิน
3. นายพงษ์ฉัตร  ปัดสา
4. นางสาววรัญญา  กุกสันเทียะ
5. นางสาวเจณิศา  ฉัตรเมืองปัก
 
1. นายพงศ์พลิน  คณะบุตร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชราภรณ์  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ
 
1. นายกิตติพงษ์  บุตรดีพรม