สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  รัตนพันธ์ดำรง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรหมรุกขชาติ
4. เด็กหญิงนัฐริกา  ชัยณรงค์
5. เด็กหญิงพรไพลิน  ลายน้ำทอง
6. เด็กหญิงพัชริศา  สาระขันธ์
7. เด็กหญิงภาวินี  นิตย์ประเสริฐ
8. เด็กหญิงวิจิตรา  ศุกรินทร์
9. เด็กหญิงสิตา  โกมารกุล ณ นคร
10. เด็กหญิงสุธาสินี  ศักดิ์ชัยสถาพร
 
1. นางรวินท์นิภา  อารีสุจรืตรักษ์
2. นางปรางค์ทิพย์  วัชรคุปต์
3. นางสาวรสริน  พวงขุนทด
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  บุญนฤมิตร
2. นางสาวขนิษฐา  นากระโทก
3. นางสาวธนวรรณ  ปิ่นสุวรรณแสง
4. นางสาวประมงกุฎ  รุ่งแจ้งรัมย์
5. นางสาวพรทิพย์  ปัญญาปรุ
6. นางสาวพัชญาพร  สงวนเรือง
7. นางสาวพิมพ์พิมล  กิตติวีรกุลชัย
8. นางสาวสิริวิมล  เวชการี
9. นางสาวสุจิรา  สวยพรมราช
10. นางสาวสุวัจณี  เนื้อนิ่ม
 
1. นางรวินท์นิภา  อารีสุจริตรักษ์
2. นางปรางทิพย์  วัชระคุปต์
3. นางสาวรสริน  พวงขุนทด