สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 12 1. นางสาวดารารัตร  อ้วนสูงเนิน
 
1. นางสาวกฤตยา  เพ็ชรพิมาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจิตรารจิส  นาแซง
 
1. นางวิมล  บนกลาง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายโสภณ  พลเยี่ยม
 
1. นางพรทิพย์  วรรณศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  เปรื่องนนท์
 
1. นางยุพิน  ศรีไกรรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  สนองผัน
 
1. นายอำนวย  บางขุนทด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวมณฑกานต์  เยี่ยงวิญญู
 
1. นางชญาภา  พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุจินธรา  หอมประทิน
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ธุระสุข
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฏฐกมล  บุบพันธุ์
2. เด็กชายศรันย์  เจือจันทึก
3. เด็กหญิงแก้วขวัญ  คำสวัสดิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  จันทะฟอง
2. นายสาธิต  อิ่มทะเล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 33.76 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายคุณานนท์  แก้วมงคล
2. เด็กชายนคฉัตร  ดำเหน็ดพันธ์
 
1. นายสมชาย  ยิ่งดัง
2. นายศุภนัส  สิทธิเสนา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 59.3 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกุลธิดา  คลี่หมื่นไวย
2. นางสาวพัทธรินทร์  กิ่งนอก
3. นางสาวภัทรวดี  ขยันงาน
4. นางสาววราภรณ์  ศรอินทร์
5. นางสาวอัฏฏวดี  บุญพร้อม
 
1. นางประไพศรี  งามวิไลกร
2. นางสุภักตรา  ลิ้มรังษี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 5 1. นางสาวณัฐชา  ทวีสุข
2. นายบาฤทธิ์  เจ็กสูงเนิน
3. นายพงษ์ฉัตร  ปัดสา
4. นางสาววรัญญา  กุกสันเทียะ
5. นางสาวเจณิศา  ฉัตรเมืองปัก
 
1. นายพงศ์พลิน  คณะบุตร