สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ชาญกล
 
1. นางอำไพ  มั่งมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชรพร  วรสุนทร
 
1. นางณัฐิกา  ครองบุญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกนกกร  ม่วมกระโทก
 
1. นางสาวชนัตดา  การบรรจง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นายวรัญญู  ค่อยจะโปะ
2. นายวีรพจน์  โกกะพันธ์
 
1. นางพรทิพย์  ชาญจำลอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนพเก้า  มาศวรรณา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  รัศมิ์ขาวพราย
 
1. นางปทุม  บุญประกอบศักดิ์
2. นายประวิทย์  พนมวัน ณ อยุธยา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  ขอนพุดซา
 
1. นางสิริกร  แมนเมธี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นายชนะโชค  เส็งกำปัง
 
1. นางอุทุมพร  วรนาม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 5 1. นางสาวฐิติมา  ชื่นจะโปะ
2. นายปรัชญา  สรณ์นภาพัชร
3. นายวีรภัทร  จิรวัชรเดช
 
1. นางสาวอัจฉรา  คิดตะคุ
2. นางเฉิดฉาย  ค้าขาย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.35 ทองแดง 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ร้อยฉิมพลี
2. เด็กชายอดิเทพ  บำเพ็ญรัตน์
 
1. นายธัญญวัช  วรกิจวัฒนา
2. นางอุไร  นาเมืองรักษ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จักพุดซา
2. เด็กชายภูริ  พงษ์สมบัติ
 
1. นางพรทิพย์  ประยูรคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรรณพัสษา  เหล่าบัวภา
2. เด็กหญิงแพรพลอย  แก้วสูงเนิน
 
1. นางศิริลักษณ์  นนทภา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ครองบุญ
 
1. นางสาวอมรศรี  ธรรมะ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวฐิติพร  อุสุภราช
2. นางสาวธัญชนก  วงศักดา
 
1. นางสาวดุสิตา  กำเหนิดพันธ์ุ
2. นางสาวสุกัญญา  ผินกลาง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชญาดา  บัวน้อย
2. นางสาวฐิตารีย์  กาญจนวัฒนา
 
1. นายประสาน  ไปใหม่
2. นายพัชรพล  พิวขุนทด