สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวกวิสรา  แสนนา
2. นางสาวรติพิมพ์  มีสัตยานันท์
 
1. นางสาวกันทิมา  พุทธิพลโสธร
2. MissLi  Ya
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.5 เงิน 4 1. เด็กชายนพสินธุ์  แก้วเล็ก
2. เด็กชายภูริวงษ์  นามวงษ์
 
1. นายพงศ์พลิน  คณะบุตร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชราภรณ์  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ
 
1. นายกิตติพงษ์  บุตรดีพรม