สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชญดา  รองจะโปะ
2. นางสาวสุดารัตน์  ซ้อนพุดซา
 
1. นายประสาน  ไปใหม่
2. นายพัชรพล  พิวขุนทด
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมรกต  เวชจักรเวช
2. เด็กชายสิรภพ  เฉียงจะโป๊ะ
 
1. นางน้ำเพชร  กระต่ายทอง
2. นางเด่นเดือน  ประวิตรวงศ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอมาญาวีณ์  สุทธมงคล
2. นางสาวอรปรียา  สินสมบัติ
 
1. นายสวรรค์  ดวงมณี
2. นางสาวจริยา  ชัยประเสริฐ