สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวจิตรลดา  เขื่อนมั่น
 
1. นางมัทนียา  กลิ่นประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีราง
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ  ทอนเกาะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  จิรวงศ์ไพบูลย์
 
1. นายสุนทร  จงปัตนา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนิสรา  ปัญญาเอก
2. เด็กหญิงธนพร  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวรมิดา  รุ่งกรพาณิชย์
2. นายพงศธร  อินทเอื้อ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ท้าวเนาว์ เพ็งด้วง
2. เด็กหญิงนันทิมา  วาวจังหรีด
3. เด็กหญิงพัชรากร  ศิริโสม
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แฝงเชียงเหียน
2. นายรุ่งเรือง  พุทธา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 1. นายณฐกร  รสจันทร์
2. นายวริศ  พรมจันทร์
3. นายศักดา  ละเมียดดี
 
1. นายธีระพล  ร่มสุข
2. นายมานะชัย  วีระเบญจพล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายกษิดิศ  ทรัพย์สมหมาย
2. นายประภัสฎา  กองพระทราย
 
1. นายธีระพล  ร่มสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พันธุรักษ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชุ่มกลาง
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  พรตะคุ
4. เด็กหญิงหทัยพร  พรมจันทร์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  จากสูงเนิน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ไผครบุรี
2. นางสาวสุวิดา  จีนปรุ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โทนพุดซา
2. เด็กชายพันธกานต์  มมตะขบ
 
1. นางสุภาวดี  คุณโคตร
2. นางณัฐพิชญ์  พีระไพศาล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  เวทยะเวทิน
2. เด็กหญิงฆรวัณน์  ความใหม่
3. นางสาวทวิติยา  หงวนไธสง
4. เด็กหญิงนพภัสสร  โชติทวีศักดิ์
5. นางสาวพัชรพร  แถวเพ็ชร
6. เด็กหญิงวรัญรดา  จันทรโคตร
7. นางสาววิชญาดา  บาลเพ็ชร
8. เด็กหญิงวีรวัลย์  หมวดครบุรี
9. เด็กหญิงศศิมาพร  ไม้เท้าทอง
10. นางสาวศิรินทร  กุลหงษ์
 
1. นายมาโนชญ์  ตรัสวิมาน
2. นายภาณุภัณฑ์  แขดอน
3. นายอภิรมย์  พานิชศิริ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 15 1. นางสาวฐิติยาภรณ์  บุญประเสริฐ
 
1. นางศิริลักษณ์  นนทภา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงวาริสรา  ไกรจัตุรัส
 
1. นางศิริลักษณ์  นนทภา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นางสาวณริศรา  ฉอ้อนจังหรีด
 
1. นายธรรมรัตน์  พูนสถาพร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุธานุวัฒน์  ศรีสุมัง
 
1. นายอดุลย์  มีชำนาญ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.3 เงิน 5 1. นายธนพล  พูนผล
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวกวิสรา  แสนนา
2. นางสาวรติพิมพ์  มีสัตยานันท์
 
1. นางสาวกันทิมา  พุทธิพลโสธร
2. MissLi  Ya
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.5 เงิน 4 1. เด็กชายนพสินธุ์  แก้วเล็ก
2. เด็กชายภูริวงษ์  นามวงษ์
 
1. นายพงศ์พลิน  คณะบุตร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชราภรณ์  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ
 
1. นายกิตติพงษ์  บุตรดีพรม
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พานุช
2. เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยสมุทร
3. เด็กชายภานุกร  วงษ์กันทะ
 
1. นางดลหทัย  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวรัชดาวรรณ  ทอนเกาะ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชญดา  รองจะโปะ
2. นางสาวสุดารัตน์  ซ้อนพุดซา
 
1. นายประสาน  ไปใหม่
2. นายพัชรพล  พิวขุนทด
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมรกต  เวชจักรเวช
2. เด็กชายสิรภพ  เฉียงจะโป๊ะ
 
1. นางน้ำเพชร  กระต่ายทอง
2. นางเด่นเดือน  ประวิตรวงศ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอมาญาวีณ์  สุทธมงคล
2. นางสาวอรปรียา  สินสมบัติ
 
1. นายสวรรค์  ดวงมณี
2. นางสาวจริยา  ชัยประเสริฐ
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณพงศ์  เจริญจรรย์พร
2. นายชุติชัย  พอกพูนดี
3. นายศิวกรณ์  ตันติวัฒนศักดิ์
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  ศิริมาเทพ
2. นางสาวจริยา  ชัยประเสริฐ