สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  สว่างพลกรัง
 
1. นางรดาณัฐ  มาศิริ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 1. นายกู่ไท  ศรีอำนวย
 
1. นางพธูทิพย์  กรโคกกรวด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  สืบแก้ว
 
1. นางจุรีรัตน์  ม่วงไตรรัตน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.5 ทอง 4 1. นางสาวเปรมชนัน  รามัญ
 
1. นางวนิดา  สุริยา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิติยากร  อัครเลิศวัฒนะ
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์ภูดร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  กุลธนานิธินันท์
2. เด็กหญิงอานันตญา  สุวรรณมงคล
 
1. นางกันทิมา  พุทธิพลโสธร
2. นางสาวสุธิตา  ศรีอุดม