สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ก้องเสียง
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.16 ทอง 7 1. นางสาววิรชา  เรศจะโปะ
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศราวุฒิ  สุขสด
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร์  มั่นเขียว
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ก้องเสียง
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวรุจิรา  ฟอมกระโทก
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงธิติมาพร  วรรณพงษ์
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวแพรไหม  ภูดิสพันธุ์
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิติมาพร  วรรณพงษ์
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.8 ทอง 4 1. นางสาวรุ่งนภา  แก่กูล
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 1. เด็กชายจิระวุทณ์  ทรัพย์โภคี
2. เด็กหญิงณิชมน  ผิวเมืองปัก
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีเรือง
4. เด็กชายธวัชชัย  ทองดี
5. เด็กชายธิติวุฒิ  สิทธิวงศ์สกุล
6. เด็กชายธีรวัฒน์  ชัยบำรุง
7. เด็กชายนพรัตน์  ศรีคัทธะนาม
8. เด็กหญิงนันทิชา  ฉากกระโทก
9. เด็กชายปรเมศร์  รักวิเศษ
10. เด็กชายภัทรพงษ์  เหล่อกอที
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยิ่งปัญญาธิคุณ
12. เด็กชายวรายุส  สมเพชร
 
1. นายอดุลย์  มีชำนาญ
2. นายวรวิทย์  สุพันธุ์โน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกกร  ติ่งสุวรรณ
2. นายกิติศักดิ์  ประโรกิจรักษ์
3. นายชนะชัย  คเชนทร์ชาติ
4. นายชนะศักดิ์  คล่องขยัน
5. นางสาวชุติมา  สายสุข
6. นางสาวธนวรรณ  อิ่มทะเล
7. นายพงศกร  ดวงกระโทก
8. นายพงศ์พิสุทธิ์  ศาร์ทรัตน์
9. นายยิ่งรวย  สกุลพอง
10. นางสาววิรากานต์  เชื้อสีดา
11. นางสาวสิริรัศตชล  สิริไพศาลโชค
 
1. นายอดุลย์  มีชำนาญ
2. นายพิพัฒน์  งานยางหวาย