สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรียอด
2. นายสิปปกร  บุญอยู่
 
1. นายประสาน  ไปใหม่
2. นางพันธ์กมล  รัศมิ์ขาวพราย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  เพ็ชรหมื่นไวย์
2. เด็กชายนิรวิทย์  อุ่นศิริ
 
1. นายประสาน  ไปใหม่
2. นางพันธ์กมล  รัศมิ์ขาวพราย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายภาคภูมิ  คชลัย
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  เนตรขันธ์
 
1. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
2. นายอธิวัฒน์  ธิติเจริญโรจน์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัคภณ  เรืองรุ่งกิจ
2. นายรังสิมันต์  อ่อนขาว
 
1. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
2. นายอธิวัฒน์  ธิติเจริญโรจน์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณพงษ์  สุนทรจารยะกุล
2. นางสาวชลลดา  แก้วอุ่นเรือน
 
1. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
2. นายอนุสรณ์  พัดไธส
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ดวงมณี
2. เด็กหญิงพลิศาน์  พื้นผา
 
1. นายสวรรค์  ดวงมณี
2. นางพัชรินทร์  นารินรักษ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกัลยรัตน์  ภัทรธีรโชติ
2. นางสาววรางคณา  จับจิตร
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  ศิริมาเทพ
2. นายเอกพล  ศรนารา
 
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรัญชัย  สวยรูป
2. เด็กหญิงสุภนิดา  สอนคำแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  มังกรรัตนกุล
 
1. นางน้ำเพชร  กระต่ายทอง
2. นางเด่นเดือน  ประวิตรวงศ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูบดี  ใจเอื้อ
2. นายสหวัฏ  สุวรรณภูสิทธิ์
3. นายสิรภพ  ภู่สุด
 
1. นางลภัสฎา  จีรฤทธิพล
2. นางสาวกัลยารัตน์  ศิริมาเทพ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธรรมทัศน์  สุขประสบโชค
2. นายพชรพล  พงษ์รัตน์
 
1. นายปฏิยุทธุ์  ไทยนันทน์
2. นายอนุสรณ์  พัดไธสง