สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกุลศิริ  สินศุภรัตน์
2. นางสาวชิดชนก  สินธิทา
3. นางสาวพีรญา  ชิดโคกกรวด
 
1. นางสุภาวดี  ลารินทา
2. นางมัทนียา  กลิ่นประเสริฐ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวนันท์  อุ่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวริศรา  เป้าพะเนาว์
3. เด็กชายสุภาพร   ทิศกระโทก
 
1. นางพัชรัตน์  ตากิ่มนอก
2. นางกัญภาภัค  ไพฑูรย์