สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวสกาวรัตน์  ดับทุกข์รัฎฐ์
 
1. นายภาณุพงษ์  จำปาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  อู๋สูงเนิน
 
1. นางสุภาวดี  ลารินทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  ธัญญารักษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองอ้วน
 
1. นางณัฐฐินันท์  สังสูงเนิน
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ไตรศุภโชค
2. เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยสมุทร
3. เด็กหญิงพรรณนภา  ปราบหนองบั่ว
 
1. นางทิพากร  วัฒนาวงศ์ดอน
2. นางสาวสวนีย์  จำเริญวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันตา  ยิ่งสง่า
2. นางสาวณัฐชยาน์  บุญลอย
 
1. นางกรวินท์ตา  ทนงค์
2. นางประไพ  เงินนอก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนาภัทร  แก้วนักคล้า
2. นางสาวธิดารัตน์  คนขยัน
3. นายสิริยศ  สิทธิกวินกุล
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สุขฑีฆะ
2. นางสาวนิภาวรรณ  ชัยพร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรย์กมล  สินธุวงสานนท์
2. เด็กชายศุภณัฐ  ศิริสุรวุฒิ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีโย
 
1. นางสาวปัณฑิตา  สินธุวงสานนท์
2. นางยุภาพันธ์  เหมจันทึก
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลพรรณ  รามาตย์
2. นางสาวกิตติมา  เพชรศิระประภา
3. นางสาวดวงดาว  จุทานิตย์
 
1. นางนารีรัตน์  ธิติบุณยกร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  อยู่ออง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวรา  ที่พิมาย
2. นายธนโชติ  พิศตะขบ
3. นายหรัณย์  คชลัย
 
1. นายมานะชัย  วีระเบญจพล
2. นายธีระพล  ร่มสุข
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญธร  ไกรอ่ำ
2. เด็กหญิงภัทรศยา  พูนสถาพร
3. เด็กหญิงวรปภาภัทร  นามณรงค์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  แจ้งจิตร
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสมประโคน
 
1. นางสาววรารัตน์  ยินมะเริง
2. นายกานต์  เอื้อเฟื้อกลาง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 7 1. นางสาวจิราภัทร  ธรรมวัฒน์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หลงเหลือชาติ
3. นางสาวณัฏฐ์ธนา  พงษ์สวัสดิ์
4. นางสาวณัฐณิชา  ทองเขียน
5. นางสาวพาณินี  สุทธิทิพย์
 
1. นายอภิรมย์  พานิชศิริ
2. นางสาวสุทธิดา  ทวนขุนทด
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจิรัชญา  พันธ์สระน้อย
2. นางสาวญาณาธร  ทุ่มสุวรรณ์
3. นางสาวณิชาภัทร  แอบจันทึก
4. นางสาววิจิตรตา  แก่นเฉลียว
5. นางสาวเกศกานต์  คิรินทร์
 
1. นางเบญจมาศ  ไผครบุรี
2. นายจักรพันธ์  โปยขุนทด
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษ  จันรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไถวศิลป์
3. เด็กหญิงณัฐภร  เดชโยธิน
4. เด็กหญิงณิชมน  ผิวเมืองปัก
5. เด็กชายดัสกรณ์  จันทร์ดี
6. เด็กชายธนภณ  ศรีล้อม
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  นวลจันทร์
8. เด็กชายปกป้อง  พีระรัตน์เสถียร
9. เด็กหญิงปภาวรินท์  ทาแฮ
10. นายพงษธร  ภูดวง
11. นางสาวภาสินี  ลีพุด
12. เด็กหญิงวรรณฑิษา  ดังกลาง
13. เด็กหญิงวัชรียา  พันธ์ภักดี
14. เด็กหญิงศิรดา เอมี่  เฮาน์ซัม
15. นางสาวสุปรียานันท์  สีหเทพเลขา
16. เด็กหญิงอาทิตยา  สารราษฎร์
17. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แววสูงเนิน
18. เด็กชายเสกสิทธิ์  ดุลกลาง
19. เด็กหญิงเหนือนภา  มลิดา
20. นายโสภณ  ลิ้มมีสุข
 
1. นางกนกพรรณ  อินทเอื้อ
2. นางอัจฉรา  ช่างหล่อ
3. นางอุไรลักษณ์  เจริญทนัง
4. นางอรพิน  เพ็ชรหมื่นไวย
5. นางรวินท์นิภา  อารีสุจริตรักษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงแพรวา  พิมพ์สัน
 
1. นางสาวสุวิดา  จีนปรุ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง 6 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ตรีเสิน
 
1. นางสาววรารัตน์  ยินมะเริง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนพรรณ  หวะสุวรรณ
2. นายแทนไท  ตั้งวนิชกุล
 
1. นางอรพิน  เพ็ชรหมื่นไวย
2. นายกานต์  เอื้อเฟื้อกลาง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฎฐกานต์  ปฏิโค
2. นางสาวสมฤดี  รุ่นสุวรรณ์
 
1. นางฤติมา  ลันขุนทด
2. นางวิมลวดี  ศาตะสมิต
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายณัฐวิภา  หาพันธ์
 
1. นายธรรมรัตน์  พูนสถาพร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ก้องเสียง
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.16 ทอง 7 1. นางสาววิรชา  เรศจะโปะ
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศราวุฒิ  สุขสด
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร์  มั่นเขียว
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ก้องเสียง
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวรุจิรา  ฟอมกระโทก
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงธิติมาพร  วรรณพงษ์
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวแพรไหม  ภูดิสพันธุ์
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิติมาพร  วรรณพงษ์
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.8 ทอง 4 1. นางสาวรุ่งนภา  แก่กูล
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 1. เด็กชายจิระวุทณ์  ทรัพย์โภคี
2. เด็กหญิงณิชมน  ผิวเมืองปัก
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีเรือง
4. เด็กชายธวัชชัย  ทองดี
5. เด็กชายธิติวุฒิ  สิทธิวงศ์สกุล
6. เด็กชายธีรวัฒน์  ชัยบำรุง
7. เด็กชายนพรัตน์  ศรีคัทธะนาม
8. เด็กหญิงนันทิชา  ฉากกระโทก
9. เด็กชายปรเมศร์  รักวิเศษ
10. เด็กชายภัทรพงษ์  เหล่อกอที
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยิ่งปัญญาธิคุณ
12. เด็กชายวรายุส  สมเพชร
 
1. นายอดุลย์  มีชำนาญ
2. นายวรวิทย์  สุพันธุ์โน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกกร  ติ่งสุวรรณ
2. นายกิติศักดิ์  ประโรกิจรักษ์
3. นายชนะชัย  คเชนทร์ชาติ
4. นายชนะศักดิ์  คล่องขยัน
5. นางสาวชุติมา  สายสุข
6. นางสาวธนวรรณ  อิ่มทะเล
7. นายพงศกร  ดวงกระโทก
8. นายพงศ์พิสุทธิ์  ศาร์ทรัตน์
9. นายยิ่งรวย  สกุลพอง
10. นางสาววิรากานต์  เชื้อสีดา
11. นางสาวสิริรัศตชล  สิริไพศาลโชค
 
1. นายอดุลย์  มีชำนาญ
2. นายพิพัฒน์  งานยางหวาย
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  รัตนพันธ์ดำรง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรหมรุกขชาติ
4. เด็กหญิงนัฐริกา  ชัยณรงค์
5. เด็กหญิงพรไพลิน  ลายน้ำทอง
6. เด็กหญิงพัชริศา  สาระขันธ์
7. เด็กหญิงภาวินี  นิตย์ประเสริฐ
8. เด็กหญิงวิจิตรา  ศุกรินทร์
9. เด็กหญิงสิตา  โกมารกุล ณ นคร
10. เด็กหญิงสุธาสินี  ศักดิ์ชัยสถาพร
 
1. นางรวินท์นิภา  อารีสุจรืตรักษ์
2. นางปรางค์ทิพย์  วัชรคุปต์
3. นางสาวรสริน  พวงขุนทด
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  บุญนฤมิตร
2. นางสาวขนิษฐา  นากระโทก
3. นางสาวธนวรรณ  ปิ่นสุวรรณแสง
4. นางสาวประมงกุฎ  รุ่งแจ้งรัมย์
5. นางสาวพรทิพย์  ปัญญาปรุ
6. นางสาวพัชญาพร  สงวนเรือง
7. นางสาวพิมพ์พิมล  กิตติวีรกุลชัย
8. นางสาวสิริวิมล  เวชการี
9. นางสาวสุจิรา  สวยพรมราช
10. นางสาวสุวัจณี  เนื้อนิ่ม
 
1. นางรวินท์นิภา  อารีสุจริตรักษ์
2. นางปรางทิพย์  วัชระคุปต์
3. นางสาวรสริน  พวงขุนทด
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  สว่างพลกรัง
 
1. นางรดาณัฐ  มาศิริ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 1. นายกู่ไท  ศรีอำนวย
 
1. นางพธูทิพย์  กรโคกกรวด
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  สืบแก้ว
 
1. นางจุรีรัตน์  ม่วงไตรรัตน์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.5 ทอง 4 1. นางสาวเปรมชนัน  รามัญ
 
1. นางวนิดา  สุริยา
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิติยากร  อัครเลิศวัฒนะ
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์ภูดร
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  กุลธนานิธินันท์
2. เด็กหญิงอานันตญา  สุวรรณมงคล
 
1. นางกันทิมา  พุทธิพลโสธร
2. นางสาวสุธิตา  ศรีอุดม
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกุลศิริ  สินศุภรัตน์
2. นางสาวชิดชนก  สินธิทา
3. นางสาวพีรญา  ชิดโคกกรวด
 
1. นางสุภาวดี  ลารินทา
2. นางมัทนียา  กลิ่นประเสริฐ
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวนันท์  อุ่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวริศรา  เป้าพะเนาว์
3. เด็กชายสุภาพร   ทิศกระโทก
 
1. นางพัชรัตน์  ตากิ่มนอก
2. นางกัญภาภัค  ไพฑูรย์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรียอด
2. นายสิปปกร  บุญอยู่
 
1. นายประสาน  ไปใหม่
2. นางพันธ์กมล  รัศมิ์ขาวพราย
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  เพ็ชรหมื่นไวย์
2. เด็กชายนิรวิทย์  อุ่นศิริ
 
1. นายประสาน  ไปใหม่
2. นางพันธ์กมล  รัศมิ์ขาวพราย
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายภาคภูมิ  คชลัย
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  เนตรขันธ์
 
1. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
2. นายอธิวัฒน์  ธิติเจริญโรจน์
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัคภณ  เรืองรุ่งกิจ
2. นายรังสิมันต์  อ่อนขาว
 
1. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
2. นายอธิวัฒน์  ธิติเจริญโรจน์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณพงษ์  สุนทรจารยะกุล
2. นางสาวชลลดา  แก้วอุ่นเรือน
 
1. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
2. นายอนุสรณ์  พัดไธส
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ดวงมณี
2. เด็กหญิงพลิศาน์  พื้นผา
 
1. นายสวรรค์  ดวงมณี
2. นางพัชรินทร์  นารินรักษ์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกัลยรัตน์  ภัทรธีรโชติ
2. นางสาววรางคณา  จับจิตร
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  ศิริมาเทพ
2. นายเอกพล  ศรนารา
 
48 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรัญชัย  สวยรูป
2. เด็กหญิงสุภนิดา  สอนคำแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  มังกรรัตนกุล
 
1. นางน้ำเพชร  กระต่ายทอง
2. นางเด่นเดือน  ประวิตรวงศ์
 
49 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูบดี  ใจเอื้อ
2. นายสหวัฏ  สุวรรณภูสิทธิ์
3. นายสิรภพ  ภู่สุด
 
1. นางลภัสฎา  จีรฤทธิพล
2. นางสาวกัลยารัตน์  ศิริมาเทพ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธรรมทัศน์  สุขประสบโชค
2. นายพชรพล  พงษ์รัตน์
 
1. นายปฏิยุทธุ์  ไทยนันทน์
2. นายอนุสรณ์  พัดไธสง
 
51 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปุณณวิช  บุญณะสาร
2. นายพิจักษณ์  กิตติมีสัจจ์
3. นายวรากร  สิทธิจันทร์เสน
 
1. นายอนุสรณ์  พัดไธสง
2. นายอธิวัฒน์  ธิติเจริญโรจน์
 
52 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวขวัญจิรา  คนโทฉิมพลี
2. นางสาวปริศนา  อินตา
3. นางสาวสุภาพร  แสงอรุณ
 
1. นางแสงโสม  เปียสูงเนิน
2. นายเอกพล  ศรนารา
 
53 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชนิกา  สายทองตระกูล
2. นางสาวพรพรรณ  โอฐน้อย
3. นางสาวพัดชา  มณฑาพงษ์
 
1. นางพรประภา  สุชนชาติ
2. นางบุญสม  ขิขุนทด