สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงแพรพลอย  เลไธสง
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวภาวิณี  กุดนอก
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอธิชา  ผู้ดี
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 8 1. นางสาวบุญรัตน์  เจริญ
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวอรนุช  สาลีพันธ์
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุภาพร  ดีทองหลาง
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวพรรณิษา  ที่รัก
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุพิตา  โกธแก้ว
2. นางสาวอารยา  กลางพิมาย
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศตวรรษ  ประสันลักษณ์
 
1. นายคมกริด  พรมนัส
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุสุมาลย์  พลนอก
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ตรีตอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกฤษณะ  นพศรี
 
1. นายคมกริด  พรมนัส
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 6 1. นายพีรพล  วงธัญญภรณ์
 
1. นายรณงค์ฤทธิ์  ไชยศาสตร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงอินทิรา  พิมพ์เชื้อ
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ตรีตรอง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวกุลณัฐ  ทุมนอก
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ตรีตรอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนครินทร์  แสงกล้า
 
1. นายคมกริด  พรมนัส
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 8 1. นายศุภวิชถ์  สมบัติหลาย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ไชยศาสตร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนิธิภูมิ  บุบโพธิ์
 
1. นายคมกริด  พรมนัส
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัลยา  มาศํย
2. เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์สนธ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  พนัสรัมย์
 
1. นางสาวกีรติ  ต่ำเกษม
2. นางอังศณา  เอ้กระโทก
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.75 เข้าร่วม 5 1. นายปฏิภาณ  พาวัน
2. นางสาวศิริลักษณ์  ดอนระไทย
3. นางสาวเบญญาทิพย์  บุตรวงษ์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  กรมกระโทก
2. นางสุนีย์  สิริสุข
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายขุมทอง  คล้ายกับคำ
2. เด็กหญิงเกสรา  นาลี
 
1. นางสาวจารุณี   เสามั่น
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรายุ  เอกวิภพ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายกฤษกา  เจริญสันเที๊ยะ
2. นางสาวทัศวรรณ  สุทธิกานนท์
 
1. นางสาวจารุณี   เสามั่น
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรายุ  เอกวิภพ
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยเจริญ
2. เด็กหญิงกานติมา  คะเลรมย์
 
1. นายเอกพงศ์  อมรินทร์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวจรรยา  แก้วรัมย์
2. นางสาวพรสุดา  พันธมาศ
 
1. นายเอกพงศ์  อมรินทร์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เพิ่มดี
 
1. นางรัตติยา  ชาติประสพ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายณัฐพล  ทาจะปุ
 
1. นางรัตติยา  ชาติประสพ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพงษ์  พนาโพธิ์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  กรมกระโทก
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงมณฑิตา  รูไธสง
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  กรมกระโทก
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 4 1. นางสาวสุนิษา  ว่องไว
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  กรมกระโทก
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงกสินา  เพ็ชรกล้า
 
1. นางสาวสุภาพรณ์  พิลาดรัมย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนประภา  คาถาพันธ์
 
1. นางเบญจลักษณ์  วันดี
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ขยันงาน
 
1. นางสาวสุภาพรณ์  พิลาดรัมย์