สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 8 1. นางสาวบุญรัตน์  เจริญ
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุพิตา  โกธแก้ว
2. นางสาวอารยา  กลางพิมาย
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศตวรรษ  ประสันลักษณ์
 
1. นายคมกริด  พรมนัส
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุสุมาลย์  พลนอก
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ตรีตอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกฤษณะ  นพศรี
 
1. นายคมกริด  พรมนัส
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 6 1. นายพีรพล  วงธัญญภรณ์
 
1. นายรณงค์ฤทธิ์  ไชยศาสตร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนครินทร์  แสงกล้า
 
1. นายคมกริด  พรมนัส
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 8 1. นายศุภวิชถ์  สมบัติหลาย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ไชยศาสตร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนิธิภูมิ  บุบโพธิ์
 
1. นายคมกริด  พรมนัส
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัลยา  มาศํย
2. เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์สนธ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  พนัสรัมย์
 
1. นางสาวกีรติ  ต่ำเกษม
2. นางอังศณา  เอ้กระโทก
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.75 เข้าร่วม 5 1. นายปฏิภาณ  พาวัน
2. นางสาวศิริลักษณ์  ดอนระไทย
3. นางสาวเบญญาทิพย์  บุตรวงษ์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  กรมกระโทก
2. นางสุนีย์  สิริสุข
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยเจริญ
2. เด็กหญิงกานติมา  คะเลรมย์
 
1. นายเอกพงศ์  อมรินทร์