สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวภาวิณี  กุดนอก
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวอรนุช  สาลีพันธ์
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุภาพร  ดีทองหลาง
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวพรรณิษา  ที่รัก
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เพิ่มดี
 
1. นางรัตติยา  ชาติประสพ