สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงแพรพลอย  เลไธสง
 
1. นางสาวชบาไพร  สุระโคตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงอินทิรา  พิมพ์เชื้อ
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ตรีตรอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวกุลณัฐ  ทุมนอก
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ตรีตรอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายขุมทอง  คล้ายกับคำ
2. เด็กหญิงเกสรา  นาลี
 
1. นางสาวจารุณี   เสามั่น
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรายุ  เอกวิภพ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายกฤษกา  เจริญสันเที๊ยะ
2. นางสาวทัศวรรณ  สุทธิกานนท์
 
1. นางสาวจารุณี   เสามั่น
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรายุ  เอกวิภพ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวจรรยา  แก้วรัมย์
2. นางสาวพรสุดา  พันธมาศ
 
1. นายเอกพงศ์  อมรินทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายณัฐพล  ทาจะปุ
 
1. นางรัตติยา  ชาติประสพ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงมณฑิตา  รูไธสง
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  กรมกระโทก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 4 1. นางสาวสุนิษา  ว่องไว
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  กรมกระโทก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงกสินา  เพ็ชรกล้า
 
1. นางสาวสุภาพรณ์  พิลาดรัมย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนประภา  คาถาพันธ์
 
1. นางเบญจลักษณ์  วันดี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ขยันงาน
 
1. นางสาวสุภาพรณ์  พิลาดรัมย์