สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 24.75 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกฤษติกานต์   สาอุตม์
 
1. นางสุดารัตน์  กว้างนอก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิไลลักษณ์  เสาศิลา
 
1. นางสาววราลักษณ์  ทวีศักดิ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ทึมหวาย
 
1. นางสุดารัตน์  กว้างนอก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารียา  คิดเห็น
 
1. นางทัณฑิกา  ไพรเขียว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพรณิภา  ไทยธานี
 
1. นางพรรณ์พิมล  แสนศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชลลดา  ช่างบุ
 
1. นางสาวสะอาด  คิดเห็น
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวหลวง
2. เด็กหญิงดวงกมล  พลทามูล
3. เด็กหญิงปัทธิมาภรณ์  รวยสันเทียะ
4. เด็กหญิงรชฏ  ศรีฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์พรม
 
1. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีชุม
2. นายกิตติพงษ์  ตั้งขุนทด
3. นางสาวจินดามณี  เสือโต
4. นางสาวสุดารัตน์  เข็มแก้ว
5. นางสาวสุธิตรา  หาระไกล
 
1. นางสาวสะอาด  คิดเห็น
2. นางสาววราลักษณ์  ทวีศักดิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  หมอยาดี
2. เด็กหญิงรัญชิดา  เอกบุตร
 
1. นางสาวชนิดา  สมสนิท
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงัณัฐฐินันท์  ทองโชติ
2. เด็กหญิงัณัฐฐินันท์  ทองโชติ
3. เด็กหญิงโสภาพรรณ  ภายไธสง
 
1. นายมนตรี  มีศิลป์
2. นางสาววนิดา  ทวยสูงเนิน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวสุดารัตน์  พนมศิลป์
 
1. นายมนตรี  มีศิลป์