สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบูรวัชร  คำล้วน
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  พ่อค้า
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุนอก
2. เด็กชายบัญญพนต์  มุสิกา
3. เด็กชายภูวนาถ  แก้วนอก
4. เด็กชายวัชรพงศ์  บุญกลาง
5. เด็กชายอชิตพล  พิมี
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
2. นายมนตรี  มีศิลป์
3. นายศรัณย์  ยอดมงคล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมปกร  ผูกพัน
2. นายทานตะวัน  แก้วสงวน
3. นายปริศกร  เทพอุทัย
4. นายสิทธินนท์  ถนนกลาง
5. นายสุทัศน์  ปิ่นแก้ว
6. นางสาวสุวิมล  สุระทศ
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
2. นายมนตรี  มีศิลป์
3. นายศรัณย์  ยอดมงคล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงวีรญา  ชัยเชียงพิณ
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.83 เงิน 6 1. นางสาวสุวิมล  สุระทศ
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีรญา  ชัยเชียงพิณ
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชมปกร  ผูกพัน
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  พ่อค้า
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.25 เงิน 5 1. นางสาวสุพรรษา  พลแสน
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทกานต์  พลถาวร
2. นางสาวชญาภา  พนมศิลป์
3. นางสาวชมปกร  ผูกพัน
4. นางสาวธัญญารัตน์  ชัยอมรนุกูล
5. นางสาวธิติภา  ศรีประทีบ
6. นายปริญญา  สายใจ
7. นายพนมพร  ทองพรม
8. นายสิทธินนท์  ถนนกลาง
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
2. นายมนตรี  มีศิลป์
3. นายศรัณย์  ยอดมงคล