สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินพัทธ์   กล้าหาญ
2. เด็กชายไกรทอง   เบ้าทอง
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายกลวัชร   รอดพิพัฒน์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร   วัฒนอาสนเสนา
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  เหมขุนทด
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายกลวัชร   รอดพิพัฒน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายธีรภัทร   เดชไธสง
2. นายวิทยา   ชอบการ
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายกลวัชร   รอดพิพัฒน์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาพร   กองปาน
2. นางสาวปิยวรรณ   เถรนอก
 
1. นายยศนิธิ  มะธิปิไข
2. นายบุญมี  วรชมพู
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวนารีรัตน์   ทองนอก
2. นางสาวภัทรชรินทร์ธร   ควรพิมาย
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายยศนิธิ  มะธิปิไข