สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบกลาง
 
1. นางสาวอำภา  สุวรรณคาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวีณา  แจ่มดวง
 
1. นางสาวอำภา  สุวรรณคาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมุธิตา  แสนทอง
 
1. นางสาวจิรวดี  ชาวดง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายชาญณรงค์  สายมงคล
 
1. นางสาวจิรวดี  ชาวดง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรชนก  เดชไธสง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  นรพรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวเจนจิรา  จัดนอก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  นรพรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัชญา  จัดนอก
 
1. นางณัทพัสส์  จิระสวัสดิ์พงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริชาติ  อุทัยเรือง
 
1. นางณัทพัสส์  จิระสวัสดิ์พงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงศุภรักษ์  ศรีชุม
 
1. นางสาวสุภาพร  เตชะลือ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิยดา  ไพรเขียว
 
1. นางสาวสุภาพร  เตชะลือ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกนิษฐา  อุดมปรีชา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทานโสดถี
 
1. นายสมหมาย  ศรีโย
2. นายสมยศ  ศรีนอก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริญญาพร  ชำนิยา
2. นายศราวุธ  สงนอก
 
1. นายสมหมาย  ศรีโย
2. นายสมยศ  ศรีนอก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยาทองไชย
2. เด็กชายพัทธดนย์  ช่างบุ
 
1. นายสุรชาติ  มะลัยไทยสงค์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวจารุวรรณ  วงษ์ศิลา
 
1. นายสุรชาติ  มะลัยไทยสงค์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริศรา  ยะปะเต
 
1. นางนงนภัส  ดาราย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดารัตน์  แก่นนอก
 
1. นางสาวดารุณี  ชนะพันธุ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร  กรุพิมาย
2. นายปาณสาน  สินนอก
3. นางสาววรรณภา  เวินไธสง
 
1. นายวิทวัส  วาทีรชตะ
2. นางสาววนิดา  สมบัติ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายรัฐวุฒิ  สุวรรณโสภา
2. เด็กชายวีรภัทร  เพ็ญจันทร์
 
1. นางเยาวรัตน์  ยุพิน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวมัชฌิมา  กล้าหาญ
2. นางสาวศศิธร  เกิดสีทอง
 
1. นางเยาวรัตน์  ยุพิน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายรัถติพงษ์  รุ้งพิมาย
 
1. นางสาววนิดา  สมบัติ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศิริลักษณ์  พิมพ์วงศ์
 
1. นายนนทนันท์  โพธิ์จิต
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายธราเทพ  เสนาสี
2. เด็กชายพรพรหม  วิชัยศึก
 
1. นายสันติ  อุตม์แก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวมลธิรา  จันภิรมย์
 
1. นายสันติ  อุตม์แก้ว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจืิรายุ  แจ่มใส
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ภูบัวเพชร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศิริลักษณ์  เขาทอง
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ภูบัวเพชร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศิลป์ประกอบ
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ภูบัวเพชร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13.75 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เกิดโมลี
2. นายธนกร  อินทรักษ์
3. นางสาวศยามล  พันธ์แก่น
 
1. นางอรัญญา  รัตนโสภา
2. นายรุทร  รัตนโสภา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ภัทรเมฆากุล
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ยะปะเต
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ฝาสันเทียะ
 
1. นางจงจิตต์  กล้าหาญ
2. นางยุพิน  ถนัดค้า
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.25 เงิน 4 1. นายจักรกริช  ระหวายนอก
2. นายชาญวิทย์  ประสาทนอก
3. นายอนันต์  จีระบุตร
 
1. นางนิตยา  ศรีพันธุ์
2. นายศรัณย์  ยอดมงคล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  ประจงค์
2. เด็กหญิงกัญญาโชค  ลาภใหม่
3. เด็กหญิงศุรวณีย์  บุญชม
 
1. นางสุจืตราภรณ์  ไพศรี
2. นางสาวดรุณี  ภัทรโภคิณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาววิจิตรา  ศรีวิชา
2. นางสาววิไลวรรณ  ฮมภาราช
3. นางสาวศศิวิมล  แสงตระการ
 
1. นางสุจืตราภรณ์  ไพศรี
2. นางสาวดรุณี  ภัทรโภคิน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  ผลนานารถ
2. เด็กชายวิวัฒน์  กระฐินใหม่
 
1. นางจงจิตต์  กล้าหาญ
2. นางยุพิน  ถนัดค้า
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  แก้วดอนรี
2. นางสาวศศิวิมล  ศิรินอก
 
1. นางนิตยา  ศรีพันธุ์
2. นายนพพร  เสนีย์คุปต์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 38.42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรนุพงศ์  เก้านาน
2. เด็กชายอิสรา  ช่างเหล็ก
 
1. นายศรัณย์  ยอดมงคล
2. นายนพพร  เสนีย์คุปต์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนกฤต  หรี่ไธสง
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสงภักดี
 
1. นายศรัณย์  ยอดมงคล
2. นายนพพร  เสนีย์คุปต์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พุ่มกระจันทร์
2. เด็กหญิงชุติภรณ์  ปลั่งกลาง
3. เด็กหญิงชุติมณฑ์  พละสิงห์
4. เด็กหญิงพัชรี  คำแก้ว
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เฉื่อยกลาง
 
1. นางสาวมะลิ  เกรียงไกรวรรณ
2. นางสาวจารุวรรณ  ขจรอนันต์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 6 1. นางสาวณัฐสุดา  อุปเก
2. นางสาวนงนุช  เคาะผักแว่น
3. นางสาววิภาวดี  สัมฤทธิ์
4. นางสาวสุจิตรา  ทองนอก
5. นางสาวสุชาวดี  คงแสนคำ
 
1. นางสาวมะลิ  เกรียงไกรวรรณ
2. นางสาวจารุวรรณ  ขจรอนันต์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุสุมา  บุญกิจ
2. เด็กหญิงจิรพร  ปิ่นประเสริฐ
3. เด็กหญิงรัตน์มณี  ศรีบูรณ์
4. เด็กชายศิลปกร  นากุดนอก
5. เด็กหญิงอัจจิมา  จันทะนุย
 
1. นางสาวชลธิฎา  โพธิ์นิน
2. นางสาวปัทมา  ประทุมคำ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิธร  จิ๋วเจริญ
2. นางสาวสุกัญญา  ทองนอก
3. นางสาวหทัยรัตน์  วงษ์วิสิทธศักดิ์
4. นางสาวอติพร  สมการ
5. นางสาวเกตุแก้ว  แก้วมูลสุข
 
1. นางสาวชลธิฎา  โพธิ์นิน
2. นางสาวปัทมา  ประทุมคำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร  ศรีลิ้ม
2. นางสาวบุศรากร  แก้วเกษ
3. นางสาวปลายฟ้า  วะนาคำ
4. นางสาวพรธีรา  ชาวสวน
5. นางสาวอริสรา  ด้วงตะกั่ว
 
1. นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ขจรอนันต์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  กัลยานีย์
 
1. นางสาวมะลิ  เกรียงไกรวรรณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  ภูมิแกดำ
 
1. นายสรวิชญ์  ทาร่อน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายชลทิศ  เศษวิสัย
2. เด็กหญิงสุภัชชา  ศิริรุ่งชัยชาญ
 
1. นางสาวจิราพร  พวนกิ่ง
2. นางสาวปัทมา  ประทุมคำ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวสุดารัตน์  พร้อมจิตต์
2. นายไตรรัตน์  ศรีชุม
 
1. นางสาวจิราพร  พวนกิ่ง
2. นางสาวปัทมา  ประทุมคำ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  แสงคง
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  เข็มแก้ว
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ผลจันทร์
4. เด็กหญิงนิจวรรณ  ยุพิน
5. เด็กหญิงปวีณา  แทงตลาด
6. เด็กหญิงยุวธิดา  ผาสุก
7. นางสาวฤทัยรัตน์  ด่านนอก
8. นางสาววรัญญา  เรียกกลาง
9. เด็กหญิงวิภาดา  ภักดี
10. เด็กหญิงอภิสรา  ลามี
 
1. นายเดชา  สว่างศรี
2. นางวริษฐา  ปภาดาโสภณ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปณิดา  สนนอก
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  จันทร์วัน
 
1. นายชัยวัฒน์  สร้อยสละ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นายณัฐศาฬ  คนชาญ
2. นางสาวดมิสา  พลปากดี
 
1. นายบรรจง  กล้าหาญ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสงฮาด
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวพร  เอี่ยมนอก
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงชัญญานุช  งิมขุนทด
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพันพัสสา  ยืนยง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรี  เพียนอก
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรชพร  สิงห์ชัย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  สุพงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทิมา  ปะปาทานัง
2. เด็กหญิงนันทกานต์  กรวยสารคาม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  สีดำ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิไลวรรณ  อุทัยชัย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบูรวัชร  คำล้วน
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  พ่อค้า
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุนอก
2. เด็กชายบัญญพนต์  มุสิกา
3. เด็กชายภูวนาถ  แก้วนอก
4. เด็กชายวัชรพงศ์  บุญกลาง
5. เด็กชายอชิตพล  พิมี
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
2. นายมนตรี  มีศิลป์
3. นายศรัณย์  ยอดมงคล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมปกร  ผูกพัน
2. นายทานตะวัน  แก้วสงวน
3. นายปริศกร  เทพอุทัย
4. นายสิทธินนท์  ถนนกลาง
5. นายสุทัศน์  ปิ่นแก้ว
6. นางสาวสุวิมล  สุระทศ
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
2. นายมนตรี  มีศิลป์
3. นายศรัณย์  ยอดมงคล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงวีรญา  ชัยเชียงพิณ
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.83 เงิน 6 1. นางสาวสุวิมล  สุระทศ
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีรญา  ชัยเชียงพิณ
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชมปกร  ผูกพัน
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  พ่อค้า
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.25 เงิน 5 1. นางสาวสุพรรษา  พลแสน
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทกานต์  พลถาวร
2. นางสาวชญาภา  พนมศิลป์
3. นางสาวชมปกร  ผูกพัน
4. นางสาวธัญญารัตน์  ชัยอมรนุกูล
5. นางสาวธิติภา  ศรีประทีบ
6. นายปริญญา  สายใจ
7. นายพนมพร  ทองพรม
8. นายสิทธินนท์  ถนนกลาง
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
2. นายมนตรี  มีศิลป์
3. นายศรัณย์  ยอดมงคล
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุดา  ขันประโคน
2. นางสาวจุฑาศิณี  พลพิลา
3. นางสาวณภัทรา  กุงนอก
4. นางสาวธันยาภรณ์  ทองภูธร
5. นางสาวธิดารัตน์  หาญโก่ย
6. นางสาวพันธิชา  นวนเตย
7. นางสาวสิรภัทร  กุงนอก
8. นางสาวสุพรรษา  ดงหิ่ง
9. นางสาวอิศราภรณ์  พลกอง
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
2. นางพวงเพชร  ถิตย์ถนอม
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรศักดิ์  วงศ์ศรีทา
2. นายพิเชษฐ์พงษ์  นะวัน
3. นายพีรพล  คิดเห็น
4. เด็กชายสรวิศ  บุตรศรีภูมิ
5. เด็กชายเอกรินทร์  มีโคตรกอง
 
1. นางพวงเพชร  ถิตย์ถนอม
2. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 24.75 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกฤษติกานต์   สาอุตม์
 
1. นางสุดารัตน์  กว้างนอก
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิไลลักษณ์  เสาศิลา
 
1. นางสาววราลักษณ์  ทวีศักดิ์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ทึมหวาย
 
1. นางสุดารัตน์  กว้างนอก
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารียา  คิดเห็น
 
1. นางทัณฑิกา  ไพรเขียว
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพรณิภา  ไทยธานี
 
1. นางพรรณ์พิมล  แสนศรี
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชลลดา  ช่างบุ
 
1. นางสาวสะอาด  คิดเห็น
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวหลวง
2. เด็กหญิงดวงกมล  พลทามูล
3. เด็กหญิงปัทธิมาภรณ์  รวยสันเทียะ
4. เด็กหญิงรชฏ  ศรีฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์พรม
 
1. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีชุม
2. นายกิตติพงษ์  ตั้งขุนทด
3. นางสาวจินดามณี  เสือโต
4. นางสาวสุดารัตน์  เข็มแก้ว
5. นางสาวสุธิตรา  หาระไกล
 
1. นางสาวสะอาด  คิดเห็น
2. นางสาววราลักษณ์  ทวีศักดิ์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  หมอยาดี
2. เด็กหญิงรัญชิดา  เอกบุตร
 
1. นางสาวชนิดา  สมสนิท
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงัณัฐฐินันท์  ทองโชติ
2. เด็กหญิงัณัฐฐินันท์  ทองโชติ
3. เด็กหญิงโสภาพรรณ  ภายไธสง
 
1. นายมนตรี  มีศิลป์
2. นางสาววนิดา  ทวยสูงเนิน
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวสุดารัตน์  พนมศิลป์
 
1. นายมนตรี  มีศิลป์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.05 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายน้ำพุ  เพิ่มพูล
2. เด็กชายปฏิภาณ  สำอาง
3. เด็กชายพันยุทธ  เวชยันต์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  คำสมัย
5. เด็กชายภัทรธร  ประจิตร
6. เด็กชายวรทัศน์  เทาศิริ
7. เด็กชายวาทิน  สังสถาพร
8. เด็กชายสหรัฐ  ออซิน
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  จิตติ์วิริยกานต์
2. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
3. นายสมหมาย  ศรีโย
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนาวิน  หมั่นสระเกษ
2. นายพงษ์ศิริ  ชาติทอง
3. นายมินทะดา  เจนใจ
4. นายวัชระ  มาปะเข
5. นายศรายุทธ  เพียนอก
6. นายเปี่ยมโชค  ธรรมลี
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  จิตติ์วิริยกานต์
2. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญลักษณ์  บรรดาศักดิ์
2. นายธีรเดช  ศรีวิเศษ
3. นางสาวพรนภา  พิมพ์ประโคน
4. นางสาวภัทรวดี  หรี่ไธสง
5. นางสาววรรณวิศา  ศรีนวล
6. นางสาววิภารัตน์  มะนาวนอก
7. นายสราวุฒิ  กะกุลพิมพ์
8. นายสุวรรณ  ประวันนา
9. นางสาวเบญจมาศ  ปะวะขัง
 
1. นายนพพร  เสนีย์คุปต์
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมนอก
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เทินสระเกษ
3. เด็กหญิงมินตรา  พลทามูล
 
1. นางณัฐทพัสส์  จิระสวัสดิ์พงศ์
2. นายสุรชาติ  มะลัยไทยสงค์
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายนันทนนท์  ทึมหวาย
2. นางสาวสุภาภรณ์  ชุ่มใหญ่
3. นางสาวสโรชา  แก้วมณี
 
1. นางณัฐทพัสส์  จิระสวัสดิ์พงศ์
2. นายสุรชาติ  มะลัยไทยสงค์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นรินนอก
2. เด็กชายวัฒน์ศิวะ  พลที
3. เด็กหญิงอริสรา  เทพสีดา
 
1. นางสาวพัทธนันท์  พรมเหลา
2. นางวริษฐา  ปภาดาโสภณ
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวณัฐกมล  แทนไธสง
2. นางสาวตติยา  พลดงนอก
3. นางสาวปวีณา  พละชัย
 
1. นางสาวพัทธนันท์  พรมเหลา
2. นางสาวอำภา  สุวรรณคาม
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินพัทธ์   กล้าหาญ
2. เด็กชายไกรทอง   เบ้าทอง
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายกลวัชร   รอดพิพัฒน์
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร   วัฒนอาสนเสนา
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  เหมขุนทด
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายกลวัชร   รอดพิพัฒน์
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายธีรภัทร   เดชไธสง
2. นายวิทยา   ชอบการ
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายกลวัชร   รอดพิพัฒน์
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาพร   กองปาน
2. นางสาวปิยวรรณ   เถรนอก
 
1. นายยศนิธิ  มะธิปิไข
2. นายบุญมี  วรชมพู
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวนารีรัตน์   ทองนอก
2. นางสาวภัทรชรินทร์ธร   ควรพิมาย
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายยศนิธิ  มะธิปิไข
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายธนบดี   ชินแสน
2. นางสาวพรญาณี   นาคำ
3. นางสาวสุนิสา   ไพรงาม
 
1. นางปารมี   ภูบังเดือน
2. นายทัศนีย์  วาทีรชตะ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภาพรรณ   ราชบัวโฮม
2. เด็กหญิงศิวะพร   เจนไธสง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ประจิตร
 
1. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
2. นางปารมี   ภูบังเดือน
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐปิยดา   แสนสุข
2. นางสาวปทุมมา   กล้าหาญ
3. นางสาวปทุมวดี   กล้าหาญ
 
1. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
2. นางปารมี   ภูบังเดือน
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารทิพย์   กล้าหาญ
2. เด็กหญิงปวีณา   วงศ์อำมาตร
3. เด็กหญิงปานภาพ   สอนนอก
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   นามเมืองปัก
5. เด็กหญิงสุธาสินี   กองแก้ว
6. เด็กหญิงอเชตยา   ศรีไพศาล
 
1. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
2. นางปารมี   ภูบังเดือน
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิภรณ์  ดวงเพชรแสง
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม