สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิยดา  ไพรเขียว
 
1. นางสาวสุภาพร  เตชะลือ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริศรา  ยะปะเต
 
1. นางนงนภัส  ดาราย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดารัตน์  แก่นนอก
 
1. นางสาวดารุณี  ชนะพันธุ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร  กรุพิมาย
2. นายปาณสาน  สินนอก
3. นางสาววรรณภา  เวินไธสง
 
1. นายวิทวัส  วาทีรชตะ
2. นางสาววนิดา  สมบัติ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายรัฐวุฒิ  สุวรรณโสภา
2. เด็กชายวีรภัทร  เพ็ญจันทร์
 
1. นางเยาวรัตน์  ยุพิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศิริลักษณ์  พิมพ์วงศ์
 
1. นายนนทนันท์  โพธิ์จิต
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจืิรายุ  แจ่มใส
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ภูบัวเพชร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศิริลักษณ์  เขาทอง
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ภูบัวเพชร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13.75 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เกิดโมลี
2. นายธนกร  อินทรักษ์
3. นางสาวศยามล  พันธ์แก่น
 
1. นางอรัญญา  รัตนโสภา
2. นายรุทร  รัตนโสภา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 38.42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรนุพงศ์  เก้านาน
2. เด็กชายอิสรา  ช่างเหล็ก
 
1. นายศรัณย์  ยอดมงคล
2. นายนพพร  เสนีย์คุปต์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปณิดา  สนนอก
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  จันทร์วัน
 
1. นายชัยวัฒน์  สร้อยสละ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 24.75 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกฤษติกานต์   สาอุตม์
 
1. นางสุดารัตน์  กว้างนอก
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพรณิภา  ไทยธานี
 
1. นางพรรณ์พิมล  แสนศรี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชลลดา  ช่างบุ
 
1. นางสาวสะอาด  คิดเห็น