สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิไลลักษณ์  เสาศิลา
 
1. นางสาววราลักษณ์  ทวีศักดิ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีชุม
2. นายกิตติพงษ์  ตั้งขุนทด
3. นางสาวจินดามณี  เสือโต
4. นางสาวสุดารัตน์  เข็มแก้ว
5. นางสาวสุธิตรา  หาระไกล
 
1. นางสาวสะอาด  คิดเห็น
2. นางสาววราลักษณ์  ทวีศักดิ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวสุดารัตน์  พนมศิลป์
 
1. นายมนตรี  มีศิลป์