สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบกลาง
 
1. นางสาวอำภา  สุวรรณคาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวเจนจิรา  จัดนอก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  นรพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกนิษฐา  อุดมปรีชา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทานโสดถี
 
1. นายสมหมาย  ศรีโย
2. นายสมยศ  ศรีนอก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวจารุวรรณ  วงษ์ศิลา
 
1. นายสุรชาติ  มะลัยไทยสงค์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวมัชฌิมา  กล้าหาญ
2. นางสาวศศิธร  เกิดสีทอง
 
1. นางเยาวรัตน์  ยุพิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายรัถติพงษ์  รุ้งพิมาย
 
1. นางสาววนิดา  สมบัติ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวมลธิรา  จันภิรมย์
 
1. นายสันติ  อุตม์แก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ภัทรเมฆากุล
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ยะปะเต
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ฝาสันเทียะ
 
1. นางจงจิตต์  กล้าหาญ
2. นางยุพิน  ถนัดค้า
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนกฤต  หรี่ไธสง
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสงภักดี
 
1. นายศรัณย์  ยอดมงคล
2. นายนพพร  เสนีย์คุปต์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร  ศรีลิ้ม
2. นางสาวบุศรากร  แก้วเกษ
3. นางสาวปลายฟ้า  วะนาคำ
4. นางสาวพรธีรา  ชาวสวน
5. นางสาวอริสรา  ด้วงตะกั่ว
 
1. นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ขจรอนันต์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นายณัฐศาฬ  คนชาญ
2. นางสาวดมิสา  พลปากดี
 
1. นายบรรจง  กล้าหาญ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิไลลักษณ์  เสาศิลา
 
1. นางสาววราลักษณ์  ทวีศักดิ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีชุม
2. นายกิตติพงษ์  ตั้งขุนทด
3. นางสาวจินดามณี  เสือโต
4. นางสาวสุดารัตน์  เข็มแก้ว
5. นางสาวสุธิตรา  หาระไกล
 
1. นางสาวสะอาด  คิดเห็น
2. นางสาววราลักษณ์  ทวีศักดิ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวสุดารัตน์  พนมศิลป์
 
1. นายมนตรี  มีศิลป์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมนอก
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เทินสระเกษ
3. เด็กหญิงมินตรา  พลทามูล
 
1. นางณัฐทพัสส์  จิระสวัสดิ์พงศ์
2. นายสุรชาติ  มะลัยไทยสงค์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินพัทธ์   กล้าหาญ
2. เด็กชายไกรทอง   เบ้าทอง
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายกลวัชร   รอดพิพัฒน์