สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ทึมหวาย
 
1. นางสุดารัตน์  กว้างนอก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารียา  คิดเห็น
 
1. นางทัณฑิกา  ไพรเขียว
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  หมอยาดี
2. เด็กหญิงรัญชิดา  เอกบุตร
 
1. นางสาวชนิดา  สมสนิท
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงัณัฐฐินันท์  ทองโชติ
2. เด็กหญิงัณัฐฐินันท์  ทองโชติ
3. เด็กหญิงโสภาพรรณ  ภายไธสง
 
1. นายมนตรี  มีศิลป์
2. นางสาววนิดา  ทวยสูงเนิน