สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.05 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายน้ำพุ  เพิ่มพูล
2. เด็กชายปฏิภาณ  สำอาง
3. เด็กชายพันยุทธ  เวชยันต์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  คำสมัย
5. เด็กชายภัทรธร  ประจิตร
6. เด็กชายวรทัศน์  เทาศิริ
7. เด็กชายวาทิน  สังสถาพร
8. เด็กชายสหรัฐ  ออซิน
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  จิตติ์วิริยกานต์
2. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
3. นายสมหมาย  ศรีโย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายนันทนนท์  ทึมหวาย
2. นางสาวสุภาภรณ์  ชุ่มใหญ่
3. นางสาวสโรชา  แก้วมณี
 
1. นางณัฐทพัสส์  จิระสวัสดิ์พงศ์
2. นายสุรชาติ  มะลัยไทยสงค์