สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายชาญณรงค์  สายมงคล
 
1. นางสาวจิรวดี  ชาวดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรชนก  เดชไธสง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  นรพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัชญา  จัดนอก
 
1. นางณัทพัสส์  จิระสวัสดิ์พงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงศุภรักษ์  ศรีชุม
 
1. นางสาวสุภาพร  เตชะลือ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายธราเทพ  เสนาสี
2. เด็กชายพรพรหม  วิชัยศึก
 
1. นายสันติ  อุตม์แก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.25 เงิน 4 1. นายจักรกริช  ระหวายนอก
2. นายชาญวิทย์  ประสาทนอก
3. นายอนันต์  จีระบุตร
 
1. นางนิตยา  ศรีพันธุ์
2. นายศรัณย์  ยอดมงคล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  ผลนานารถ
2. เด็กชายวิวัฒน์  กระฐินใหม่
 
1. นางจงจิตต์  กล้าหาญ
2. นางยุพิน  ถนัดค้า
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  แก้วดอนรี
2. นางสาวศศิวิมล  ศิรินอก
 
1. นางนิตยา  ศรีพันธุ์
2. นายนพพร  เสนีย์คุปต์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายชลทิศ  เศษวิสัย
2. เด็กหญิงสุภัชชา  ศิริรุ่งชัยชาญ
 
1. นางสาวจิราพร  พวนกิ่ง
2. นางสาวปัทมา  ประทุมคำ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวสุดารัตน์  พร้อมจิตต์
2. นายไตรรัตน์  ศรีชุม
 
1. นางสาวจิราพร  พวนกิ่ง
2. นางสาวปัทมา  ประทุมคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสงฮาด
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงชัญญานุช  งิมขุนทด
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงวีรญา  ชัยเชียงพิณ
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.83 เงิน 6 1. นางสาวสุวิมล  สุระทศ
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  พ่อค้า
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.25 เงิน 5 1. นางสาวสุพรรษา  พลแสน
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ทึมหวาย
 
1. นางสุดารัตน์  กว้างนอก
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารียา  คิดเห็น
 
1. นางทัณฑิกา  ไพรเขียว
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  หมอยาดี
2. เด็กหญิงรัญชิดา  เอกบุตร
 
1. นางสาวชนิดา  สมสนิท
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงัณัฐฐินันท์  ทองโชติ
2. เด็กหญิงัณัฐฐินันท์  ทองโชติ
3. เด็กหญิงโสภาพรรณ  ภายไธสง
 
1. นายมนตรี  มีศิลป์
2. นางสาววนิดา  ทวยสูงเนิน
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.05 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายน้ำพุ  เพิ่มพูล
2. เด็กชายปฏิภาณ  สำอาง
3. เด็กชายพันยุทธ  เวชยันต์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  คำสมัย
5. เด็กชายภัทรธร  ประจิตร
6. เด็กชายวรทัศน์  เทาศิริ
7. เด็กชายวาทิน  สังสถาพร
8. เด็กชายสหรัฐ  ออซิน
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  จิตติ์วิริยกานต์
2. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
3. นายสมหมาย  ศรีโย
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายนันทนนท์  ทึมหวาย
2. นางสาวสุภาภรณ์  ชุ่มใหญ่
3. นางสาวสโรชา  แก้วมณี
 
1. นางณัฐทพัสส์  จิระสวัสดิ์พงศ์
2. นายสุรชาติ  มะลัยไทยสงค์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร   วัฒนอาสนเสนา
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  เหมขุนทด
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายกลวัชร   รอดพิพัฒน์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายธีรภัทร   เดชไธสง
2. นายวิทยา   ชอบการ
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายกลวัชร   รอดพิพัฒน์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาพร   กองปาน
2. นางสาวปิยวรรณ   เถรนอก
 
1. นายยศนิธิ  มะธิปิไข
2. นายบุญมี  วรชมพู
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวนารีรัตน์   ทองนอก
2. นางสาวภัทรชรินทร์ธร   ควรพิมาย
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายยศนิธิ  มะธิปิไข