สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุดา  ขันประโคน
2. นางสาวจุฑาศิณี  พลพิลา
3. นางสาวณภัทรา  กุงนอก
4. นางสาวธันยาภรณ์  ทองภูธร
5. นางสาวธิดารัตน์  หาญโก่ย
6. นางสาวพันธิชา  นวนเตย
7. นางสาวสิรภัทร  กุงนอก
8. นางสาวสุพรรษา  ดงหิ่ง
9. นางสาวอิศราภรณ์  พลกอง
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
2. นางพวงเพชร  ถิตย์ถนอม
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรศักดิ์  วงศ์ศรีทา
2. นายพิเชษฐ์พงษ์  นะวัน
3. นายพีรพล  คิดเห็น
4. เด็กชายสรวิศ  บุตรศรีภูมิ
5. เด็กชายเอกรินทร์  มีโคตรกอง
 
1. นางพวงเพชร  ถิตย์ถนอม
2. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม