สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบูรวัชร  คำล้วน
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  พ่อค้า
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุนอก
2. เด็กชายบัญญพนต์  มุสิกา
3. เด็กชายภูวนาถ  แก้วนอก
4. เด็กชายวัชรพงศ์  บุญกลาง
5. เด็กชายอชิตพล  พิมี
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
2. นายมนตรี  มีศิลป์
3. นายศรัณย์  ยอดมงคล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมปกร  ผูกพัน
2. นายทานตะวัน  แก้วสงวน
3. นายปริศกร  เทพอุทัย
4. นายสิทธินนท์  ถนนกลาง
5. นายสุทัศน์  ปิ่นแก้ว
6. นางสาวสุวิมล  สุระทศ
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
2. นายมนตรี  มีศิลป์
3. นายศรัณย์  ยอดมงคล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีรญา  ชัยเชียงพิณ
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม