สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนาวิน  หมั่นสระเกษ
2. นายพงษ์ศิริ  ชาติทอง
3. นายมินทะดา  เจนใจ
4. นายวัชระ  มาปะเข
5. นายศรายุทธ  เพียนอก
6. นายเปี่ยมโชค  ธรรมลี
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  จิตติ์วิริยกานต์
2. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญลักษณ์  บรรดาศักดิ์
2. นายธีรเดช  ศรีวิเศษ
3. นางสาวพรนภา  พิมพ์ประโคน
4. นางสาวภัทรวดี  หรี่ไธสง
5. นางสาววรรณวิศา  ศรีนวล
6. นางสาววิภารัตน์  มะนาวนอก
7. นายสราวุฒิ  กะกุลพิมพ์
8. นายสุวรรณ  ประวันนา
9. นางสาวเบญจมาศ  ปะวะขัง
 
1. นายนพพร  เสนีย์คุปต์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นรินนอก
2. เด็กชายวัฒน์ศิวะ  พลที
3. เด็กหญิงอริสรา  เทพสีดา
 
1. นางสาวพัทธนันท์  พรมเหลา
2. นางวริษฐา  ปภาดาโสภณ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวณัฐกมล  แทนไธสง
2. นางสาวตติยา  พลดงนอก
3. นางสาวปวีณา  พละชัย
 
1. นางสาวพัทธนันท์  พรมเหลา
2. นางสาวอำภา  สุวรรณคาม