สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวีณา  แจ่มดวง
 
1. นางสาวอำภา  สุวรรณคาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมุธิตา  แสนทอง
 
1. นางสาวจิรวดี  ชาวดง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริชาติ  อุทัยเรือง
 
1. นางณัทพัสส์  จิระสวัสดิ์พงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริญญาพร  ชำนิยา
2. นายศราวุธ  สงนอก
 
1. นายสมหมาย  ศรีโย
2. นายสมยศ  ศรีนอก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยาทองไชย
2. เด็กชายพัทธดนย์  ช่างบุ
 
1. นายสุรชาติ  มะลัยไทยสงค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศิลป์ประกอบ
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ภูบัวเพชร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  ประจงค์
2. เด็กหญิงกัญญาโชค  ลาภใหม่
3. เด็กหญิงศุรวณีย์  บุญชม
 
1. นางสุจืตราภรณ์  ไพศรี
2. นางสาวดรุณี  ภัทรโภคิณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาววิจิตรา  ศรีวิชา
2. นางสาววิไลวรรณ  ฮมภาราช
3. นางสาวศศิวิมล  แสงตระการ
 
1. นางสุจืตราภรณ์  ไพศรี
2. นางสาวดรุณี  ภัทรโภคิน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พุ่มกระจันทร์
2. เด็กหญิงชุติภรณ์  ปลั่งกลาง
3. เด็กหญิงชุติมณฑ์  พละสิงห์
4. เด็กหญิงพัชรี  คำแก้ว
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เฉื่อยกลาง
 
1. นางสาวมะลิ  เกรียงไกรวรรณ
2. นางสาวจารุวรรณ  ขจรอนันต์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 6 1. นางสาวณัฐสุดา  อุปเก
2. นางสาวนงนุช  เคาะผักแว่น
3. นางสาววิภาวดี  สัมฤทธิ์
4. นางสาวสุจิตรา  ทองนอก
5. นางสาวสุชาวดี  คงแสนคำ
 
1. นางสาวมะลิ  เกรียงไกรวรรณ
2. นางสาวจารุวรรณ  ขจรอนันต์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุสุมา  บุญกิจ
2. เด็กหญิงจิรพร  ปิ่นประเสริฐ
3. เด็กหญิงรัตน์มณี  ศรีบูรณ์
4. เด็กชายศิลปกร  นากุดนอก
5. เด็กหญิงอัจจิมา  จันทะนุย
 
1. นางสาวชลธิฎา  โพธิ์นิน
2. นางสาวปัทมา  ประทุมคำ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิธร  จิ๋วเจริญ
2. นางสาวสุกัญญา  ทองนอก
3. นางสาวหทัยรัตน์  วงษ์วิสิทธศักดิ์
4. นางสาวอติพร  สมการ
5. นางสาวเกตุแก้ว  แก้วมูลสุข
 
1. นางสาวชลธิฎา  โพธิ์นิน
2. นางสาวปัทมา  ประทุมคำ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  กัลยานีย์
 
1. นางสาวมะลิ  เกรียงไกรวรรณ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  ภูมิแกดำ
 
1. นายสรวิชญ์  ทาร่อน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  แสงคง
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  เข็มแก้ว
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ผลจันทร์
4. เด็กหญิงนิจวรรณ  ยุพิน
5. เด็กหญิงปวีณา  แทงตลาด
6. เด็กหญิงยุวธิดา  ผาสุก
7. นางสาวฤทัยรัตน์  ด่านนอก
8. นางสาววรัญญา  เรียกกลาง
9. เด็กหญิงวิภาดา  ภักดี
10. เด็กหญิงอภิสรา  ลามี
 
1. นายเดชา  สว่างศรี
2. นางวริษฐา  ปภาดาโสภณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวพร  เอี่ยมนอก
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพันพัสสา  ยืนยง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรี  เพียนอก
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรชพร  สิงห์ชัย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  สุพงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทิมา  ปะปาทานัง
2. เด็กหญิงนันทกานต์  กรวยสารคาม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  สีดำ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิไลวรรณ  อุทัยชัย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบูรวัชร  คำล้วน
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  พ่อค้า
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุนอก
2. เด็กชายบัญญพนต์  มุสิกา
3. เด็กชายภูวนาถ  แก้วนอก
4. เด็กชายวัชรพงศ์  บุญกลาง
5. เด็กชายอชิตพล  พิมี
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
2. นายมนตรี  มีศิลป์
3. นายศรัณย์  ยอดมงคล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมปกร  ผูกพัน
2. นายทานตะวัน  แก้วสงวน
3. นายปริศกร  เทพอุทัย
4. นายสิทธินนท์  ถนนกลาง
5. นายสุทัศน์  ปิ่นแก้ว
6. นางสาวสุวิมล  สุระทศ
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
2. นายมนตรี  มีศิลป์
3. นายศรัณย์  ยอดมงคล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีรญา  ชัยเชียงพิณ
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุดา  ขันประโคน
2. นางสาวจุฑาศิณี  พลพิลา
3. นางสาวณภัทรา  กุงนอก
4. นางสาวธันยาภรณ์  ทองภูธร
5. นางสาวธิดารัตน์  หาญโก่ย
6. นางสาวพันธิชา  นวนเตย
7. นางสาวสิรภัทร  กุงนอก
8. นางสาวสุพรรษา  ดงหิ่ง
9. นางสาวอิศราภรณ์  พลกอง
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
2. นางพวงเพชร  ถิตย์ถนอม
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรศักดิ์  วงศ์ศรีทา
2. นายพิเชษฐ์พงษ์  นะวัน
3. นายพีรพล  คิดเห็น
4. เด็กชายสรวิศ  บุตรศรีภูมิ
5. เด็กชายเอกรินทร์  มีโคตรกอง
 
1. นางพวงเพชร  ถิตย์ถนอม
2. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวหลวง
2. เด็กหญิงดวงกมล  พลทามูล
3. เด็กหญิงปัทธิมาภรณ์  รวยสันเทียะ
4. เด็กหญิงรชฏ  ศรีฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์พรม
 
1. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนาวิน  หมั่นสระเกษ
2. นายพงษ์ศิริ  ชาติทอง
3. นายมินทะดา  เจนใจ
4. นายวัชระ  มาปะเข
5. นายศรายุทธ  เพียนอก
6. นายเปี่ยมโชค  ธรรมลี
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  จิตติ์วิริยกานต์
2. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญลักษณ์  บรรดาศักดิ์
2. นายธีรเดช  ศรีวิเศษ
3. นางสาวพรนภา  พิมพ์ประโคน
4. นางสาวภัทรวดี  หรี่ไธสง
5. นางสาววรรณวิศา  ศรีนวล
6. นางสาววิภารัตน์  มะนาวนอก
7. นายสราวุฒิ  กะกุลพิมพ์
8. นายสุวรรณ  ประวันนา
9. นางสาวเบญจมาศ  ปะวะขัง
 
1. นายนพพร  เสนีย์คุปต์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นรินนอก
2. เด็กชายวัฒน์ศิวะ  พลที
3. เด็กหญิงอริสรา  เทพสีดา
 
1. นางสาวพัทธนันท์  พรมเหลา
2. นางวริษฐา  ปภาดาโสภณ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวณัฐกมล  แทนไธสง
2. นางสาวตติยา  พลดงนอก
3. นางสาวปวีณา  พละชัย
 
1. นางสาวพัทธนันท์  พรมเหลา
2. นางสาวอำภา  สุวรรณคาม
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายธนบดี   ชินแสน
2. นางสาวพรญาณี   นาคำ
3. นางสาวสุนิสา   ไพรงาม
 
1. นางปารมี   ภูบังเดือน
2. นายทัศนีย์  วาทีรชตะ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภาพรรณ   ราชบัวโฮม
2. เด็กหญิงศิวะพร   เจนไธสง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ประจิตร
 
1. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
2. นางปารมี   ภูบังเดือน
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐปิยดา   แสนสุข
2. นางสาวปทุมมา   กล้าหาญ
3. นางสาวปทุมวดี   กล้าหาญ
 
1. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
2. นางปารมี   ภูบังเดือน
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารทิพย์   กล้าหาญ
2. เด็กหญิงปวีณา   วงศ์อำมาตร
3. เด็กหญิงปานภาพ   สอนนอก
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   นามเมืองปัก
5. เด็กหญิงสุธาสินี   กองแก้ว
6. เด็กหญิงอเชตยา   ศรีไพศาล
 
1. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
2. นางปารมี   ภูบังเดือน
 
40 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิภรณ์  ดวงเพชรแสง
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม