สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงศ์เพ็ง
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ทองเภ้า
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 52.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกีรติยาพร  โหจันทึก
 
1. นางสาวเด่นดวง  บัวทองหลาง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธิดา  โกฏสันเทียะ
 
1. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวรรค์นสา  ชินจันทึก
 
1. นางสาวภาคินี  คำมะณี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 5 1. นายกิตติภูมิ  อ่วมทอน
 
1. นางสาวเด่นดวง  บัวทองหลาง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.16 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัฐสุดา  จุติตรี
2. เด็กหญิงศุภนิดา  นิ่มสุดใจ
 
1. นางสาวอัมพร   กลอนดอน
2. นางสาวจุรีรัตน์  ชูทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรภัทร  อยู่เย็น
2. นางสาวนวรัตน์  แก้วทุ่ง
 
1. นางสาวอัมพร   กลอนดอน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 55.73 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคีทภัทร  เพียซ้าย
2. นางสาวจิติมา  พจน์สูงเนิน
3. นางสาวบุศมารินทร์  โกมลไสย
4. นางสาวฤดีพร  เทียนขุนทด
5. นายอนุกุล  ราชบุรี
 
1. นางสาวศิริพร  ศิริปรุ
2. นางสาวพรวิมล  กูบโคกกรวด
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธาดาวัฒน์  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงวริศรา  ขลุ่ยทอง
 
1. นางสาวนริศรา  วงศ์วีระประเสริฐ
2. นางปิยะนุช  พรหมรัตนไพศาล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย  สวัสดิ์ธรรม
 
1. นางปิยะนุช  พรหมรัตนไพศาล