สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐภพ  ครูโครกกรวด
2. นายธนดล  สีเหลา
3. เด็กชายธีรภัทร  เจิมขุนทด
4. เด็กหญิงวิศรุตา  สิงหแสนยาพงษ์
5. นายอังศนันท์  ศรีวิชา
 
1. นายชโลธร  เทพสันทัด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตภาส  ปานชื่น
2. นายฉัตรมงคล  ใจกลาง
3. นายภูบ่สูง  กระโดนชำนาญ
4. นายศิริพัฒน์  นิพันธ์พงษ์
5. นายอาทิตย์  วรพรพิสิฐผล
 
1. นายชโลธร  เทพสันทัด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฏฐกิตติ์  ศรีจันทึก
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อ่อนนอก
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริภัสสร  จรรยาศิริ
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฏฐกิตติ์  ศรีจันทึก
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แสนกล้า
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นางสาวศิริภัสสร  จรรยาศิริ
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพงค์  ลัดใหม่
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิศรุตา  สิงหแสนยาพงษ์
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรปวีย์  เหมิกจันทึก
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพีระพัฒน์  ปะนาโท
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แสนกล้า
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 1. นางสาวนิภารัตน์  เพียซ้าย
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม