สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวรรณวรท  จันทร์ภูนอก
 
1. นางสาวนภัสรพี  กลิ่นสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวกฤตภัทร์  พลเสนาะ
 
1. นางสาวนภัสรพี  กลิ่นสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงอัจฉรา  โสมาตร
 
1. นางสาววรรณวิสา  สวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาลักษณ์   ภักดีวงษา
 
1. นางสาวกุสุมา  กรกชกร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟ้าธิดา  โพธิ์พยัคฆ์
 
1. นางสาวจรรยา  ศรีบัวหลวง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวจันทิมา  ตาวงษา
 
1. นางธันวดี  ผลอนุรักษ์วงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สวัสดี
 
1. นายเด่นชัย  เมิดจันทึก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุมารินทร์  สิทธิประภา
 
1. นายเด่นชัย  เมิดจันทึก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปรรัตน์  ทองอ่วมใหญ่
 
1. นางณัฏฐา  ชมโลก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกัญญานัฐ  มะพันธ์
 
1. นางสาวปิยะลักษณ์  มณีศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรมิดา  ใจฉ่ำ
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  คำภา
 
1. นายคมกริช  สร้อยปุ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาววรนิษฐา  โรหิตจันทร์
2. นางสาววริศรา  สมหวัง
 
1. นางสาวบุษยา  โคตรบรรเทา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณาธิป   สุทธิประภา
2. เด็กหญิงพรรณพัสสา  วิลัยศรี
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพรรณ  อุ่นจันทึก
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจพร  วชิรเกยูร
 
1. นางสาวอรพิมพ์  สอดโคกสูง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรางคณา  สาษร
 
1. นางกัลยาณี  คราวจันทึก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ฟอดสูงเนิน
2. เด็กชายอคิราภ์  แสงพรม
 
1. นางสาวไรยานารา  ทองงาม
2. นางสาวสมพร  ขวัญสันเทียะ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจสิพร  สีหเทพเลขา
2. นางสาวสุวิชญา  พลฉิมพลี
 
1. นางสาวสมพร  ขวัญสันเทียะ
2. นางสาวไรยานารา  ทองงาม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกวิน  มงคลวัตร์
 
1. นางสไบทิพย์  ระย้าอินทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เศษคำ
 
1. นางจุฑาพร  ภูพรรณา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  โชติชื่น
2. เด็กหญิงวิลาสินี  หงษ์จันทึก
 
1. นางโชติกา  ศรีขันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิติยา  เผียนอก
 
1. นางศศิธร  ธุรสุข
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ซ่อมจันทึก
 
1. นางสุพัชรี  วงค์บุญเอื้อ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 9 1. นางสาวเยาวพา  ทับทิมกลาง
 
1. นางนัฏฐฑศา  ถิระธนบุตรศรี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิรพี  แก้วมณี
 
1. นางสุทธิพร  ใหญ่ไล้บาง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพรดา  แรมจันทึก
2. เด็กหญิงนันณภัทร  สุขหร่อง
3. เด็กหญิงปัทมาสน์  ชมพู่
 
1. นางปริญญา  อินจับ
2. นางสาวนงค์รักษ์  วันทนานุวงศ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชชา  ฉ่ำกลิ่น
2. นางสาวปุญยานุช   นันท์จันทึก
3. นางสาวภัญดา  พรมลี
 
1. นางเกศินี  ศรีวรรณา
2. นางมาริสา  เจนพรมราช
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ซ้ายจันทึก
2. เด็กชายชาติศิริ  มุมจันทึก
3. เด็กหญิงธาริณี  ม่วงจันทึก
 
1. นางสาวปรีช์ญภัทร์  เล่งระบำ
2. นางปริญญา  อินจับ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  กาวิชัยเป็ง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสูงเนิน
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ดีจันทึก
 
1. นายธีรชัย  หงษ์ทอง
2. นางสาวปวีณา  มีชูสม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.33 ทอง 7 1. นางสาวภัณฑิลา  หวังชิวกลาง
2. นางสาวศลัยลา  คำแสนเพชร
3. นางสาวอาธิญา  เตินขุนทด
 
1. นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
2. นางสาวนงค์รักษ์  วันทนานุวงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรมน  เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ดีจันทึก
 
1. นางชนัญชิดา  โครมกระโทก
2. นางสาวอ้อยทิพย์  จิตระงับ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำเชียงแสน
2. เด็กหญิงฐิติยา  สะเทินรัมย์
3. เด็กหญิงปริชญา  ภู่จันทึก
4. เด็กหญิงปาณิสรา  องอาจไฟบูลย์
5. เด็กหญิงอารยา  กล่อมไธสง
 
1. นายสุริยา  ราชพล
2. นายไพรัตน์  ยอดพุดซา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดารารัตน์  มีคุณ
2. นางสาวธิดารัตน์  มีคุณ
3. นางสาวบุญสิตา  ปัญโญ
4. นางสาวศรีวิจิตรา  ซับจันทึก
5. นางสาวสโรชา  ฉิมใหม่
 
1. นายสุริยา  ราชพล
2. นางสาวภาระวี  จิตรไธสง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  น้อยจันทิระ
2. นายณัฐภัทร  กลมเกลี้ยง
3. นายธนวัตน์  ภูมิไชยโชติ
4. นายนพปฏล  สิงห์ยอย
5. นายศักดิ์รินทร์  ตติยเกษมสุข
 
1. นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
2. นายไพรัตน์  ยอดพุดซา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิติยา  พวงมณีโชติ
 
1. นางธัญญารัตน์  แก้วตะพาน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  เขียนเขว้า
 
1. นางธัญญารัตน์  แก้วตะพาน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยภัทร  นิพันธุ์พงษ์
2. เด็กหญิงโยษิตา  สง่าพงษ์
 
1. นางสาววิจิตรา  ราชบัวขาว
2. นางสาวภมรินทร์  บาตรโพธิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายกิติกรณ์  แหบสูงเนิน
2. นางสาวเพชรดา  โชระเวก
 
1. นางสาววิจิตรา  ราชบัวขาว
2. นางอรทัย  สุวะพัฒน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุนทรพฤกษ์
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  แผลงจันทึก
3. เด็กชายพิเชษฐ์  สินปรุ
4. นางสาวภัทรภรณ์  ภูวนา
5. เด็กชายยศพล  รอดรักษาทรัพย์
6. เด็กชายวรนันท์  ปัดถาธิตัง
7. นางสาววัลลภา  พิบูลย์ชัยสิทธิ์
8. นางสาวศุภลักษณ์  เร็วจันทึก
9. นายสุทธิพร  ชุมตรีนอก
10. เด็กชายอาทิตย์  โสดาจันทร์
 
1. นางสุวิภา  นานอก
2. นางสาวชนาภัทร  ชนะศุภสิริ
3. นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ชนก  เยสูงเนิน
2. นางสาวคชาภรณ์  บัญชาเมฆ
3. นางสาวจิรนาฎ  พุทธาวงษ์
4. นายจีรวัฒน์  เหมพรมมา
5. นายธันวา  โกสูงเนิน
6. นายภูริพัฒน์  ภูวนา
7. นายวชิรวิทย์  คบขุนทด
8. นายวัชรพล  พรมบล
9. นางสาวศศิกานต์  เกตจูม
10. นางสาวสุภัสสร  ธิมา
 
1. นางสาววาสนา  สุทธิโส
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  สิทธิ์สูงเนิน
2. เด็กหญิงบุญสิตา  น้อยจันทึก
3. เด็กหญิงพรหมพร  บางจันทึก
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศิรพงษ์กุลพจน์
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นพพลกรัง
6. เด็กหญิงวีริยา  โสจันทึก
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพียซ้าย
8. เด็กหญิงเรวดี  พิลาตัน
 
1. นางสาววาสนา  สุทธิโส
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  คะเวรัมย์
2. เด็กหญิงพาณิภัค  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางศิริมิตร  ศิลาน้ำเงิน
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กันยาสาย
2. นายนวพล  ภูฆัง
 
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณีญา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางวิลาสินี  จิตต์น้อม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิรินดา  เทิบจันทึก
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาพัชร  สุพรรณกลาง
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอาณาจักร  หนองพุดซา
 
1. นางวิลาสินี  จิตต์น้อม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปมลลักษณ์  ทิพย์อาสน์
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยมงคล  ครูสอนดี
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลาวา   นาคะดำรงวรรณ
2. เด็กหญิงสุวิมล  ปิ่นแก้ว
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
2. นางวิลาสินี  จิตต์น้อม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายณภัทร  ภัทรสังสิกุล
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นายชาคริต  แสนธิ
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำภิบาล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิไชยา
3. เด็กชายศิวกร  เพชร์เกษม
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
2. นางวิลาสินี  จิตต์น้อม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยุต  อินทร์สาลี
2. นายภาคภูมิ  นวมขุนทด
3. นายอนุสรณ์  โหมกจันทึก
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์ุ
2. นางวลาสินี  จิตต์น้อม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐภพ  ครูโครกกรวด
2. นายธนดล  สีเหลา
3. เด็กชายธีรภัทร  เจิมขุนทด
4. เด็กหญิงวิศรุตา  สิงหแสนยาพงษ์
5. นายอังศนันท์  ศรีวิชา
 
1. นายชโลธร  เทพสันทัด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตภาส  ปานชื่น
2. นายฉัตรมงคล  ใจกลาง
3. นายภูบ่สูง  กระโดนชำนาญ
4. นายศิริพัฒน์  นิพันธ์พงษ์
5. นายอาทิตย์  วรพรพิสิฐผล
 
1. นายชโลธร  เทพสันทัด
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฏฐกิตติ์  ศรีจันทึก
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อ่อนนอก
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริภัสสร  จรรยาศิริ
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฏฐกิตติ์  ศรีจันทึก
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แสนกล้า
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นางสาวศิริภัสสร  จรรยาศิริ
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพงค์  ลัดใหม่
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิศรุตา  สิงหแสนยาพงษ์
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรปวีย์  เหมิกจันทึก
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพีระพัฒน์  ปะนาโท
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แสนกล้า
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 1. นางสาวนิภารัตน์  เพียซ้าย
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาราวลี  ยุธะชัย
2. นางสาวนิภา  เพียซ้าย
3. นางสาวมนทิรา  เครือสายบุญ
4. นางสาวสตรีวิส  โตลำมะ
5. นางสาวสุรางคนา  เมืองกลาง
6. นางสาวอนุธิดา  ศาลางาม
7. นางสาวเนริสา  เครือมั่้นคงภักดิ์
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงศ์เพ็ง
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ทองเภ้า
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 52.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกีรติยาพร  โหจันทึก
 
1. นางสาวเด่นดวง  บัวทองหลาง
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธิดา  โกฏสันเทียะ
 
1. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวรรค์นสา  ชินจันทึก
 
1. นางสาวภาคินี  คำมะณี
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 5 1. นายกิตติภูมิ  อ่วมทอน
 
1. นางสาวเด่นดวง  บัวทองหลาง
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.16 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัฐสุดา  จุติตรี
2. เด็กหญิงศุภนิดา  นิ่มสุดใจ
 
1. นางสาวอัมพร   กลอนดอน
2. นางสาวจุรีรัตน์  ชูทอง
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรภัทร  อยู่เย็น
2. นางสาวนวรัตน์  แก้วทุ่ง
 
1. นางสาวอัมพร   กลอนดอน
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 55.73 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคีทภัทร  เพียซ้าย
2. นางสาวจิติมา  พจน์สูงเนิน
3. นางสาวบุศมารินทร์  โกมลไสย
4. นางสาวฤดีพร  เทียนขุนทด
5. นายอนุกุล  ราชบุรี
 
1. นางสาวศิริพร  ศิริปรุ
2. นางสาวพรวิมล  กูบโคกกรวด
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธาดาวัฒน์  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงวริศรา  ขลุ่ยทอง
 
1. นางสาวนริศรา  วงศ์วีระประเสริฐ
2. นางปิยะนุช  พรหมรัตนไพศาล
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย  สวัสดิ์ธรรม
 
1. นางปิยะนุช  พรหมรัตนไพศาล
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.36 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตินันท์  ออสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐภูมิ  คุ้มหน่าย
3. เด็กชายธนากร  วงษ์เลิศ
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสูงเนิน
5. เด็กชายนาธาร  อินทร์จันทึก
6. เด็กชายนิติธร  จุ้ยจันทึก
7. เด็กชายสถาพร  อึดจันทึก
8. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
1. นายกำพล  ซอสูงเนิน
2. นายเด่นชัย  เมิดจันทึก
3. นางสาวปวีณา  มีชูสม
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวีณ์นุช  หวานสูงเนิน
2. นางสาวพรนิภา  ภูฆัง
3. นายสุริยะ  ประเสริฐจันทึก
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นางอรทัย  สุวะพัฒน์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐริกา  พัวพัฒนเกียรติ
2. นางสาวนางสาวดลภา  วิสิฐอาทร
3. นางสาวลักขณา  ดวงประทุม
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นางอรทัย  สุวะพัฒน์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิรัตน์  วงษ์ไทย
2. เด็กหญิงอัสมีน  ทิวจันทึก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิริสาวดี  บุญจันทึก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายอนุชา  โกมลภิส
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญมี
2. เด็กชายศรพิศิษฐ์  น้อยจันทิระ
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. พันจ่าเอกศิริศักดิ์  วงษ์รักษา
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนัสชนก  อินติยะ
2. นายรฐนนท์  อบมาพันธุ์
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายอนุชา  โกมลภิส
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธุวานนท์  เฝือสูงเนิน
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ดวงดี
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัชพล  มาจันทร์
2. นายวศิน  กิตติวณิชย์พันธ์ุ
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาครีย์  เหยียดรัมย์
2. นายธนดล  แซงดานุช
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. พันจ่าเอกศิริศักดิ์  วงษ์รักษา
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤเบศ  แก้วสุข
2. เด็กหญิงอสิตา  แย้มรู้การ
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายบดินทร์  สิงหะ
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สนสูงเนิน
2. เด็กชายปัญญาธร  บุญมา
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายบดินทร์  สิงหะ
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูบดิน  รัตนฉัตรชัย
2. นายภูริช  ช้างชู
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายบดินทร์  สิงหะ
 
93 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.58 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐภัทร  กลมเกลี้ยง
2. นายธีรยุทธ  นวนกระโทก
3. นายพลกฤต  ช่างสลัก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายคฑาหัตถ์  ปล้องพุทซา
2. นายภูวกฤษ  มินจันทึก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. พันจ่าเอกศิริศักดิ์  วงษ์รักษา