สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 52.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกีรติยาพร  โหจันทึก
 
1. นางสาวเด่นดวง  บัวทองหลาง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 5 1. นายกิตติภูมิ  อ่วมทอน
 
1. นางสาวเด่นดวง  บัวทองหลาง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 55.73 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคีทภัทร  เพียซ้าย
2. นางสาวจิติมา  พจน์สูงเนิน
3. นางสาวบุศมารินทร์  โกมลไสย
4. นางสาวฤดีพร  เทียนขุนทด
5. นายอนุกุล  ราชบุรี
 
1. นางสาวศิริพร  ศิริปรุ
2. นางสาวพรวิมล  กูบโคกกรวด