สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกัญญานัฐ  มะพันธ์
 
1. นางสาวปิยะลักษณ์  มณีศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจพร  วชิรเกยูร
 
1. นางสาวอรพิมพ์  สอดโคกสูง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรางคณา  สาษร
 
1. นางกัลยาณี  คราวจันทึก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ฟอดสูงเนิน
2. เด็กชายอคิราภ์  แสงพรม
 
1. นางสาวไรยานารา  ทองงาม
2. นางสาวสมพร  ขวัญสันเทียะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจสิพร  สีหเทพเลขา
2. นางสาวสุวิชญา  พลฉิมพลี
 
1. นางสาวสมพร  ขวัญสันเทียะ
2. นางสาวไรยานารา  ทองงาม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกวิน  มงคลวัตร์
 
1. นางสไบทิพย์  ระย้าอินทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เศษคำ
 
1. นางจุฑาพร  ภูพรรณา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 9 1. นางสาวเยาวพา  ทับทิมกลาง
 
1. นางนัฏฐฑศา  ถิระธนบุตรศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิรพี  แก้วมณี
 
1. นางสุทธิพร  ใหญ่ไล้บาง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพรดา  แรมจันทึก
2. เด็กหญิงนันณภัทร  สุขหร่อง
3. เด็กหญิงปัทมาสน์  ชมพู่
 
1. นางปริญญา  อินจับ
2. นางสาวนงค์รักษ์  วันทนานุวงศ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชชา  ฉ่ำกลิ่น
2. นางสาวปุญยานุช   นันท์จันทึก
3. นางสาวภัญดา  พรมลี
 
1. นางเกศินี  ศรีวรรณา
2. นางมาริสา  เจนพรมราช
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 52.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกีรติยาพร  โหจันทึก
 
1. นางสาวเด่นดวง  บัวทองหลาง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 5 1. นายกิตติภูมิ  อ่วมทอน
 
1. นางสาวเด่นดวง  บัวทองหลาง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 55.73 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคีทภัทร  เพียซ้าย
2. นางสาวจิติมา  พจน์สูงเนิน
3. นางสาวบุศมารินทร์  โกมลไสย
4. นางสาวฤดีพร  เทียนขุนทด
5. นายอนุกุล  ราชบุรี
 
1. นางสาวศิริพร  ศิริปรุ
2. นางสาวพรวิมล  กูบโคกกรวด
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาครีย์  เหยียดรัมย์
2. นายธนดล  แซงดานุช
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. พันจ่าเอกศิริศักดิ์  วงษ์รักษา