สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวรรณวรท  จันทร์ภูนอก
 
1. นางสาวนภัสรพี  กลิ่นสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวกฤตภัทร์  พลเสนาะ
 
1. นางสาวนภัสรพี  กลิ่นสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟ้าธิดา  โพธิ์พยัคฆ์
 
1. นางสาวจรรยา  ศรีบัวหลวง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวจันทิมา  ตาวงษา
 
1. นางธันวดี  ผลอนุรักษ์วงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปรรัตน์  ทองอ่วมใหญ่
 
1. นางณัฏฐา  ชมโลก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรมิดา  ใจฉ่ำ
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  คำภา
 
1. นายคมกริช  สร้อยปุ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายณภัทร  ภัทรสังสิกุล
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพงค์  ลัดใหม่
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวรรค์นสา  ชินจันทึก
 
1. นางสาวภาคินี  คำมะณี
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สนสูงเนิน
2. เด็กชายปัญญาธร  บุญมา
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายบดินทร์  สิงหะ