สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงศ์เพ็ง
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ทองเภ้า
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธิดา  โกฏสันเทียะ
 
1. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.16 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัฐสุดา  จุติตรี
2. เด็กหญิงศุภนิดา  นิ่มสุดใจ
 
1. นางสาวอัมพร   กลอนดอน
2. นางสาวจุรีรัตน์  ชูทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรภัทร  อยู่เย็น
2. นางสาวนวรัตน์  แก้วทุ่ง
 
1. นางสาวอัมพร   กลอนดอน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย  สวัสดิ์ธรรม
 
1. นางปิยะนุช  พรหมรัตนไพศาล