สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงอัจฉรา  โสมาตร
 
1. นางสาววรรณวิสา  สวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาลักษณ์   ภักดีวงษา
 
1. นางสาวกุสุมา  กรกชกร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุมารินทร์  สิทธิประภา
 
1. นายเด่นชัย  เมิดจันทึก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาววรนิษฐา  โรหิตจันทร์
2. นางสาววริศรา  สมหวัง
 
1. นางสาวบุษยา  โคตรบรรเทา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิติยา  เผียนอก
 
1. นางศศิธร  ธุรสุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ซ้ายจันทึก
2. เด็กชายชาติศิริ  มุมจันทึก
3. เด็กหญิงธาริณี  ม่วงจันทึก
 
1. นางสาวปรีช์ญภัทร์  เล่งระบำ
2. นางปริญญา  อินจับ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรมน  เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ดีจันทึก
 
1. นางชนัญชิดา  โครมกระโทก
2. นางสาวอ้อยทิพย์  จิตระงับ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  น้อยจันทิระ
2. นายณัฐภัทร  กลมเกลี้ยง
3. นายธนวัตน์  ภูมิไชยโชติ
4. นายนพปฏล  สิงห์ยอย
5. นายศักดิ์รินทร์  ตติยเกษมสุข
 
1. นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
2. นายไพรัตน์  ยอดพุดซา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายกิติกรณ์  แหบสูงเนิน
2. นางสาวเพชรดา  โชระเวก
 
1. นางสาววิจิตรา  ราชบัวขาว
2. นางอรทัย  สุวะพัฒน์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  คะเวรัมย์
2. เด็กหญิงพาณิภัค  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางศิริมิตร  ศิลาน้ำเงิน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอาณาจักร  หนองพุดซา
 
1. นางวิลาสินี  จิตต์น้อม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แสนกล้า
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 1. นางสาวนิภารัตน์  เพียซ้าย
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงศ์เพ็ง
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ทองเภ้า
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธิดา  โกฏสันเทียะ
 
1. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.16 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัฐสุดา  จุติตรี
2. เด็กหญิงศุภนิดา  นิ่มสุดใจ
 
1. นางสาวอัมพร   กลอนดอน
2. นางสาวจุรีรัตน์  ชูทอง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรภัทร  อยู่เย็น
2. นางสาวนวรัตน์  แก้วทุ่ง
 
1. นางสาวอัมพร   กลอนดอน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย  สวัสดิ์ธรรม
 
1. นางปิยะนุช  พรหมรัตนไพศาล
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวีณ์นุช  หวานสูงเนิน
2. นางสาวพรนิภา  ภูฆัง
3. นายสุริยะ  ประเสริฐจันทึก
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นางอรทัย  สุวะพัฒน์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิรัตน์  วงษ์ไทย
2. เด็กหญิงอัสมีน  ทิวจันทึก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญมี
2. เด็กชายศรพิศิษฐ์  น้อยจันทิระ
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. พันจ่าเอกศิริศักดิ์  วงษ์รักษา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนัสชนก  อินติยะ
2. นายรฐนนท์  อบมาพันธุ์
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายอนุชา  โกมลภิส
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธุวานนท์  เฝือสูงเนิน
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ดวงดี
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูบดิน  รัตนฉัตรชัย
2. นายภูริช  ช้างชู
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายบดินทร์  สิงหะ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายคฑาหัตถ์  ปล้องพุทซา
2. นายภูวกฤษ  มินจันทึก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. พันจ่าเอกศิริศักดิ์  วงษ์รักษา