สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สวัสดี
 
1. นายเด่นชัย  เมิดจันทึก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณาธิป   สุทธิประภา
2. เด็กหญิงพรรณพัสสา  วิลัยศรี
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพรรณ  อุ่นจันทึก
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  โชติชื่น
2. เด็กหญิงวิลาสินี  หงษ์จันทึก
 
1. นางโชติกา  ศรีขันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ซ่อมจันทึก
 
1. นางสุพัชรี  วงค์บุญเอื้อ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  กาวิชัยเป็ง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสูงเนิน
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ดีจันทึก
 
1. นายธีรชัย  หงษ์ทอง
2. นางสาวปวีณา  มีชูสม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.33 ทอง 7 1. นางสาวภัณฑิลา  หวังชิวกลาง
2. นางสาวศลัยลา  คำแสนเพชร
3. นางสาวอาธิญา  เตินขุนทด
 
1. นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
2. นางสาวนงค์รักษ์  วันทนานุวงศ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำเชียงแสน
2. เด็กหญิงฐิติยา  สะเทินรัมย์
3. เด็กหญิงปริชญา  ภู่จันทึก
4. เด็กหญิงปาณิสรา  องอาจไฟบูลย์
5. เด็กหญิงอารยา  กล่อมไธสง
 
1. นายสุริยา  ราชพล
2. นายไพรัตน์  ยอดพุดซา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดารารัตน์  มีคุณ
2. นางสาวธิดารัตน์  มีคุณ
3. นางสาวบุญสิตา  ปัญโญ
4. นางสาวศรีวิจิตรา  ซับจันทึก
5. นางสาวสโรชา  ฉิมใหม่
 
1. นายสุริยา  ราชพล
2. นางสาวภาระวี  จิตรไธสง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิติยา  พวงมณีโชติ
 
1. นางธัญญารัตน์  แก้วตะพาน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  เขียนเขว้า
 
1. นางธัญญารัตน์  แก้วตะพาน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยภัทร  นิพันธุ์พงษ์
2. เด็กหญิงโยษิตา  สง่าพงษ์
 
1. นางสาววิจิตรา  ราชบัวขาว
2. นางสาวภมรินทร์  บาตรโพธิ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุนทรพฤกษ์
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  แผลงจันทึก
3. เด็กชายพิเชษฐ์  สินปรุ
4. นางสาวภัทรภรณ์  ภูวนา
5. เด็กชายยศพล  รอดรักษาทรัพย์
6. เด็กชายวรนันท์  ปัดถาธิตัง
7. นางสาววัลลภา  พิบูลย์ชัยสิทธิ์
8. นางสาวศุภลักษณ์  เร็วจันทึก
9. นายสุทธิพร  ชุมตรีนอก
10. เด็กชายอาทิตย์  โสดาจันทร์
 
1. นางสุวิภา  นานอก
2. นางสาวชนาภัทร  ชนะศุภสิริ
3. นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ชนก  เยสูงเนิน
2. นางสาวคชาภรณ์  บัญชาเมฆ
3. นางสาวจิรนาฎ  พุทธาวงษ์
4. นายจีรวัฒน์  เหมพรมมา
5. นายธันวา  โกสูงเนิน
6. นายภูริพัฒน์  ภูวนา
7. นายวชิรวิทย์  คบขุนทด
8. นายวัชรพล  พรมบล
9. นางสาวศศิกานต์  เกตจูม
10. นางสาวสุภัสสร  ธิมา
 
1. นางสาววาสนา  สุทธิโส
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  สิทธิ์สูงเนิน
2. เด็กหญิงบุญสิตา  น้อยจันทึก
3. เด็กหญิงพรหมพร  บางจันทึก
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศิรพงษ์กุลพจน์
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นพพลกรัง
6. เด็กหญิงวีริยา  โสจันทึก
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพียซ้าย
8. เด็กหญิงเรวดี  พิลาตัน
 
1. นางสาววาสนา  สุทธิโส
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กันยาสาย
2. นายนวพล  ภูฆัง
 
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณีญา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางวิลาสินี  จิตต์น้อม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิรินดา  เทิบจันทึก
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาพัชร  สุพรรณกลาง
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปมลลักษณ์  ทิพย์อาสน์
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยมงคล  ครูสอนดี
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลาวา   นาคะดำรงวรรณ
2. เด็กหญิงสุวิมล  ปิ่นแก้ว
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
2. นางวิลาสินี  จิตต์น้อม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นายชาคริต  แสนธิ
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยุต  อินทร์สาลี
2. นายภาคภูมิ  นวมขุนทด
3. นายอนุสรณ์  โหมกจันทึก
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์ุ
2. นางวลาสินี  จิตต์น้อม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐภพ  ครูโครกกรวด
2. นายธนดล  สีเหลา
3. เด็กชายธีรภัทร  เจิมขุนทด
4. เด็กหญิงวิศรุตา  สิงหแสนยาพงษ์
5. นายอังศนันท์  ศรีวิชา
 
1. นายชโลธร  เทพสันทัด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตภาส  ปานชื่น
2. นายฉัตรมงคล  ใจกลาง
3. นายภูบ่สูง  กระโดนชำนาญ
4. นายศิริพัฒน์  นิพันธ์พงษ์
5. นายอาทิตย์  วรพรพิสิฐผล
 
1. นายชโลธร  เทพสันทัด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฏฐกิตติ์  ศรีจันทึก
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อ่อนนอก
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริภัสสร  จรรยาศิริ
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฏฐกิตติ์  ศรีจันทึก
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แสนกล้า
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นางสาวศิริภัสสร  จรรยาศิริ
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิศรุตา  สิงหแสนยาพงษ์
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรปวีย์  เหมิกจันทึก
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาราวลี  ยุธะชัย
2. นางสาวนิภา  เพียซ้าย
3. นางสาวมนทิรา  เครือสายบุญ
4. นางสาวสตรีวิส  โตลำมะ
5. นางสาวสุรางคนา  เมืองกลาง
6. นางสาวอนุธิดา  ศาลางาม
7. นางสาวเนริสา  เครือมั่้นคงภักดิ์
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธาดาวัฒน์  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงวริศรา  ขลุ่ยทอง
 
1. นางสาวนริศรา  วงศ์วีระประเสริฐ
2. นางปิยะนุช  พรหมรัตนไพศาล
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.36 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตินันท์  ออสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐภูมิ  คุ้มหน่าย
3. เด็กชายธนากร  วงษ์เลิศ
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสูงเนิน
5. เด็กชายนาธาร  อินทร์จันทึก
6. เด็กชายนิติธร  จุ้ยจันทึก
7. เด็กชายสถาพร  อึดจันทึก
8. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
1. นายกำพล  ซอสูงเนิน
2. นายเด่นชัย  เมิดจันทึก
3. นางสาวปวีณา  มีชูสม
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐริกา  พัวพัฒนเกียรติ
2. นางสาวนางสาวดลภา  วิสิฐอาทร
3. นางสาวลักขณา  ดวงประทุม
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นางอรทัย  สุวะพัฒน์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิริสาวดี  บุญจันทึก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายอนุชา  โกมลภิส
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัชพล  มาจันทร์
2. นายวศิน  กิตติวณิชย์พันธ์ุ
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤเบศ  แก้วสุข
2. เด็กหญิงอสิตา  แย้มรู้การ
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายบดินทร์  สิงหะ
 
42 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.58 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐภัทร  กลมเกลี้ยง
2. นายธีรยุทธ  นวนกระโทก
3. นายพลกฤต  ช่างสลัก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ