สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 25.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอาริยา  ราชาวงษ์
 
1. นางสาววิภารัตน์  วาจาจิตร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 5 1. นางสาวพฤกษา  สัตย์ซ้ำ
 
1. นางสาววนิดา  ริมไธสง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  กุไรรัตน์
 
1. นางพจนา  นวลไธสง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุจิตรา  ทุมมากุล
 
1. นางพจนา  นวลไธสง