สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ลีสม
2. เด็กหญิงวาสนา  อุทัยแสน
3. เด็กหญิงอมลวรรณ   ประดาอินทร์
 
1. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
2. นางอัญชลี  บุราคร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐชริกา  ถิรพรเอกศิษฐ์
2. นางสาวศุจิภา  ล้ำเลิศ
3. นางสาวศุภานัน  ล้ำเลิศ
 
1. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
2. นางสาวอัญชลี  บุราคร