สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุพิชชา  สืบรัมย์
 
1. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 17 1. นางสาวเนตรนภา  เอกา
 
1. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณีรัตน์   ชาววาปี
 
1. นางพีชาวิกา  เพชรเรืองแสงชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวจุฑาพร  โพธิ์คาเทพ
 
1. นางพีชาวิกา  เพชรเรืองแสงชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายยุทธพิชัย  หงษ์สมศรี
 
1. นางพรรัชดา  พงศ์วรรัศม์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาววีรพร  เพชรแทน
 
1. นายสมชัย  ดองโพธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ประประโคน
 
1. นางพีชาวิกา  เพชรเรืองแสงชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ภาวะรัตน์
2. เด็กหญิงวรัญญา  โภคาเทพ
 
1. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
2. นางพรรัชดา  พงศ์วรรัศม์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวนวรัตน์  ปะโคทัง
2. นางสาวเมธาวดี  เข็มเมือง
 
1. นางพีชาวิกา  เพชรเรืองแสงชัย
2. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชราภรณ์   อุตรัตน์
 
1. นางพีชาวิกา   เพชรเรืองแสงชัย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกฤษฎา   วันดี
 
1. นางสาวศุภพิชญ์กร  จันทร์นามเขตต์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพิทักษ์  บัวนอก
2. เด็กชายอธิป  พิชัย
 
1. นางสาวกฤตพร  พงษ์เสดา
2. นางสาวศุภพิชญ์กร  จันทร์นามเขตต์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 6 1. นายณัฏฐ์  ศรีเตชะ
2. นางสาวอรัญญา  ราชาวงษ์
 
1. นางสาวกฤตพร  พงษ์เสดา
2. นางศิรีกานต์  งามพิพัฒนพงษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ขันผักแว่น
2. เด็กหญิงวิชญาพร  นาดี
 
1. นางศิรีกานต์  งามพิพัฒนพงษ์
2. นางสาวกฤตพร  พงษ์เสดา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวนฤมล  ยงยุทธ
 
1. นางศิรีกานต์  งามพิพัฒนพงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรณิชา  พลทองมาก
 
1. นางศิรีกานต์  งามพิพัฒนพงษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมยุรี  ชาววาปี
2. เด็กชายยุทธนากร  สีหาชาติ
3. เด็กชายอนุชา  พึ่งโค
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  รื่นอายุ
2. นายจรูญ  ศรีรักษา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุพิกา  ประกอบแก้ว
2. นางสาวอภิวันท์  ลีสม
3. นางสาวอารีรัตน์  รักบุญ
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  รื่นอายุ
2. นายจรูญ  ศรีรักษา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 11 1. เด็กชายกฤษฎา   ซาไชย
2. เด็กหญิงวราภร  เจตคำขวา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์  แฉขุนทด
2. นายศิริชัย  เพ็ญสุข
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดาราริน  เมินไธสง
2. นายสุธี   เทพเนาว์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์  แฉขุนทด
2. นางสาวอริสา  อินทะโส
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวพัชรินทร์  ด้วงมา
 
1. นายเพทาย  ดีรบรัมย์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 25.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอาริยา  ราชาวงษ์
 
1. นางสาววิภารัตน์  วาจาจิตร
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 5 1. นางสาวพฤกษา  สัตย์ซ้ำ
 
1. นางสาววนิดา  ริมไธสง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  กุไรรัตน์
 
1. นางพจนา  นวลไธสง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุจิตรา  ทุมมากุล
 
1. นางพจนา  นวลไธสง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ลีสม
2. เด็กหญิงวาสนา  อุทัยแสน
3. เด็กหญิงอมลวรรณ   ประดาอินทร์
 
1. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
2. นางอัญชลี  บุราคร
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐชริกา  ถิรพรเอกศิษฐ์
2. นางสาวศุจิภา  ล้ำเลิศ
3. นางสาวศุภานัน  ล้ำเลิศ
 
1. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
2. นางสาวอัญชลี  บุราคร
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีตระการ
2. นางสาวนันทิกานต์  อุดมฉวี
 
1. นายศิริชัย  เพ็ญสุข
2. นางสาวอริสา  อินทะโส
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  แซ่อึง
2. เด็กหญิงสุพรรณพร  โหมนอก
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   ช่อกลาง
 
1. นายเพทาย  ดีรบรัมย์
2. นายธีระพันธุ์  วงค์ธนา
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวพิมรพัฒน์  เพียรยิ่ง
3. นางสาวสุภิญญา  กตัญญู
 
1. นางณัฐวดี  พิมละมาศ
2. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง