สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 17 1. นางสาวเนตรนภา  เอกา
 
1. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวจุฑาพร  โพธิ์คาเทพ
 
1. นางพีชาวิกา  เพชรเรืองแสงชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาววีรพร  เพชรแทน
 
1. นายสมชัย  ดองโพธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ประประโคน
 
1. นางพีชาวิกา  เพชรเรืองแสงชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวนวรัตน์  ปะโคทัง
2. นางสาวเมธาวดี  เข็มเมือง
 
1. นางพีชาวิกา  เพชรเรืองแสงชัย
2. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชราภรณ์   อุตรัตน์
 
1. นางพีชาวิกา   เพชรเรืองแสงชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 11 1. เด็กชายกฤษฎา   ซาไชย
2. เด็กหญิงวราภร  เจตคำขวา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์  แฉขุนทด
2. นายศิริชัย  เพ็ญสุข
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 5 1. นางสาวพฤกษา  สัตย์ซ้ำ
 
1. นางสาววนิดา  ริมไธสง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ลีสม
2. เด็กหญิงวาสนา  อุทัยแสน
3. เด็กหญิงอมลวรรณ   ประดาอินทร์
 
1. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
2. นางอัญชลี  บุราคร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐชริกา  ถิรพรเอกศิษฐ์
2. นางสาวศุจิภา  ล้ำเลิศ
3. นางสาวศุภานัน  ล้ำเลิศ
 
1. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
2. นางสาวอัญชลี  บุราคร
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีตระการ
2. นางสาวนันทิกานต์  อุดมฉวี
 
1. นายศิริชัย  เพ็ญสุข
2. นางสาวอริสา  อินทะโส