สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุพิชชา  สืบรัมย์
 
1. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ขันผักแว่น
2. เด็กหญิงวิชญาพร  นาดี
 
1. นางศิรีกานต์  งามพิพัฒนพงษ์
2. นางสาวกฤตพร  พงษ์เสดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวนฤมล  ยงยุทธ
 
1. นางศิรีกานต์  งามพิพัฒนพงษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวพัชรินทร์  ด้วงมา
 
1. นายเพทาย  ดีรบรัมย์