สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณีรัตน์   ชาววาปี
 
1. นางพีชาวิกา  เพชรเรืองแสงชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายยุทธพิชัย  หงษ์สมศรี
 
1. นางพรรัชดา  พงศ์วรรัศม์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ภาวะรัตน์
2. เด็กหญิงวรัญญา  โภคาเทพ
 
1. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
2. นางพรรัชดา  พงศ์วรรัศม์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรณิชา  พลทองมาก
 
1. นางศิรีกานต์  งามพิพัฒนพงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดาราริน  เมินไธสง
2. นายสุธี   เทพเนาว์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์  แฉขุนทด
2. นางสาวอริสา  อินทะโส
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุจิตรา  ทุมมากุล
 
1. นางพจนา  นวลไธสง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  แซ่อึง
2. เด็กหญิงสุพรรณพร  โหมนอก
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   ช่อกลาง
 
1. นายเพทาย  ดีรบรัมย์
2. นายธีระพันธุ์  วงค์ธนา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวพิมรพัฒน์  เพียรยิ่ง
3. นางสาวสุภิญญา  กตัญญู
 
1. นางณัฐวดี  พิมละมาศ
2. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง