สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายพีรวิชญ์  กลิ่นสด
 
1. นางสาวดาริกา  ชมกลาง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นางสาวณัตตยา  ธีระกนกสกุล
2. นายวิศรุต  เวียงอินทร์
 
1. นางสาวดาริกา  ชมกลาง
2. นางสาวกุสุมา  จันทะสาร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายธนดล  โกษาจันทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  สัตตานุสรณ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวชญาดา  สินจะโปะ
 
1. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิรินภา  เฉียบกระโทก
 
1. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณปภัช  ร่มสบาย
 
1. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรพล  ทัพทวี
 
1. นายพิพัฒน์  แปรงกระโทก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวอาทิตยา  ขุนทิพย์
 
1. นายพิพัฒน์  แปรงกระโทก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัฐศาสตร์  วงศ์ณรัตน์
 
1. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ช่างปลูก
2. เด็กหญิงปาริชัชชา  ธีราณุพัฒนา
3. เด็กหญิงรัชต์ระพี  เที่ยงตรง
 
1. นายจักรกฤษณ์  สัตตานุสรณ์
2. นางสาวศุภนัฐ  ธัมมวราภรณ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะพล  ปณชัยพงศ์
2. นางสาวธนภรณ์  พนากุลพิพัฒน์
3. นางสาวอเดอลีน  วง
 
1. นางสาวศุภนัฐ  ธัมมวราภรณ์
2. นายจักรกฤษณ์  สัตตานุสรณ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นางสุภาพิชญ์  ยุทธอาสา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นางสุภาพิชญ์  ยุทธอาสา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นางสุภาพิชญ์  ยุทธอาสา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวทิพย์วาริน  พละวิชัย
 
1. นางสุภาพิชญ์  ยุทธอาสา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นางสุภาพิชญ์  ยุทธอาสา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพาวรรณ  หมั้นทรัพย์
 
1. นางสุดาวดี  เจริญสุข