สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปภัสสร  เชิดสูงเนิน
 
1. นางสาวปรัชญาพร  ชู้กระโทก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18.75 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  คัดเจริญ
 
1. นางสาวประนอม  ศรีสังข์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชัชวาลย์  ตะคร้อสันเทียะ
 
1. นางสาวประนอม  ศรีสังข์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  วรคันธ์
2. เด็กหญิงศรัณพร  ทองดี
3. เด็กชายอธิวัฒน์  กำจายกลาง
 
1. นางสาวสุมาลี  ปิ่นคำ
2. นางสาวปรัชญาพร  ชู้กระโทก
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนริศรา  ไพลกลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเมือง
 
1. นายธนากร  ธรรมเที่ยง
2. นางนฤมล  ทองภักดี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  เอิบอิ่ม
 
1. นางนฤมล  ทองภักดี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชุติกัญญา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางนฤมล  ทองภักดี