สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  หยวกกลาง
 
1. นางแสงสุรีย์  พัฒนะสุภาภรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 9 1. นางสาวนันทัชพร  ก้อนกิ่ง
 
1. นางอัจฉริยา  ยศวัฒนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขอทองหลาง
 
1. นายสมพรประเสริฐ  พี่พิมาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดาทิพย์  มีสังเกต
 
1. นางณัฐธยาน์  ชฎากุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  การนอก
 
1. นางสาวอุทัย  จรสระน้อย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพลอย  พ่อค้า
 
1. นางสาววรรณทวี  นิตย์กระโทก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นายณัฐวุฒิ  ยันสำโรง
 
1. นางสาววรรณทวี  นิตย์กระโทก
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธินัฎฎา  ยิ้มมา
2. เด็กหญิงภาวิณี  ลือโสภา
3. เด็กหญิงสุภัสรี  จิตะนันท์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญนธรณ์  รุมพล
2. นายธีรวัฒน์  กูดกิ่ง
3. นางสาวนันทวรรณ  แอบจันอัด
 
1. นางสาวกมลวรรณ  วิชัย
2. นางนุจรี  เกียรติสิลังกุล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.67 ทอง 4 1. นางสาวจีรประภา  จิตวิจารณ์
2. นางสาวศิรินาท  จรรยาศิริ
3. นางสาวอรนิด  พอกพูล
 
1. นางสาวกมลวรรณ  วิชัย
2. นางสาวสุรีรัตน์  โฆษวิฑิตกุล
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวดล  ภูบุญมี
2. เด็กชายเอกธนัฐ  บุษบา
 
1. นางสาวสอางทิพย์  พิมพ์ปรุ
2. นายมังกร  น้อยเมล์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 5 1. นางสาวดาราณี  มีโทน
2. นายภาณุวัฒน์  มุ่งศาลากลาง
 
1. นายมังกร  น้อยเมล์
2. นางสาวสอางทิพย์  พิมพ์ปรุ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายครรชิต  ไชยจะโปะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พุดจีบ
 
1. นายสมชัย  วรธงไชย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพรแสง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วโค
3. เด็กหญิงสุนิสา  พอกพูล
4. เด็กชายเกริกพล  ข่ายกระโทก
5. เด็กหญิงแจ่มนภา  หอกกิ่ง
 
1. นางสาวแววตา  เจริญสุข
2. นางสาวศรีประภา  ขอขันกลาง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณพัชร  พรมประโคน
2. นางสาวพิมพ์นิภา  หอกกิ่ง
3. นางสาวสุธาทิพย์  พิมย์สำโรง
4. นางสาวสุพัตรา  โพธิ์ศรี
5. นางสาวไพลิน  ขุนทอง
 
1. นางสาวศรีประภา  ขอขันกลาง
2. นางสาวแววตา  เจริญสุข
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรปรียา  ขอมเมืองปัก
 
1. นางสาวประภาพรรณ์  พรหมพิสารท์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริอร  นิลโครต
 
1. นางพรชนก  ศรีบุญเรือง
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  รักศรี
2. เด็กหญิงวริสรา  เจียกโคกกรวด
 
1. นางฟ้าสาง  บุญช่วย
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายธนาวุธ  พามี
2. นางสาวเกศินีย์  คีรีสูงเนิน
 
1. นางฟ้าสาง  บุญช่วย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวอารียา  หอกิ่ง
 
1. นายธวัชชัย  พัฒนะสุภาภรณ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายนลธวัฒน์  เต็มเมืองปัก
 
1. นายธวัชชัย  พัฒนะสุภาภรณ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวดารารัตน์  ขำงาม
 
1. นายธวัชชัย  พัฒนะสุภาภรณ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 4 1. เด็กชายอนุชา  ชัยกิ่ง
 
1. นางสุวรรณา  เนื่องกระโทก
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 4 1. นางสาวสุพรรษา  เชาวพัฒน์
 
1. นางสาววันฉวี  เพียรพิทักษ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสิริมา  สอบกิ่ง
2. เด็กหญิงเกศินี  ยอดเพชร
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิตชนก   คำหางหงษ์
2. เด็กหญิงช่อผกา   เอื้อนกิ่ง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  วรวงศ์
2. นางสาวปรารถนา  สุดสำโรง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพร  ศรีโชติ
2. เด็กชายพงศกร  ขามกิ่ง
 
1. นางสาวอารีย์  ศรีนรา
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนัญชน  นิ่มนวล
2. เด็กชายสิโรฒน์  คดวงษ์ฆ้อง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  สัตย์ฌุชนม์
2. เด็กชายอาคีรา  สูญกิ่ง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวศิริณา  กุฎสำโรง
2. นางสาวสาวิตรี  โฉมกิ่ง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์