สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  การนอก
 
1. นางสาวอุทัย  จรสระน้อย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นายณัฐวุฒิ  ยันสำโรง
 
1. นางสาววรรณทวี  นิตย์กระโทก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธินัฎฎา  ยิ้มมา
2. เด็กหญิงภาวิณี  ลือโสภา
3. เด็กหญิงสุภัสรี  จิตะนันท์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญนธรณ์  รุมพล
2. นายธีรวัฒน์  กูดกิ่ง
3. นางสาวนันทวรรณ  แอบจันอัด
 
1. นางสาวกมลวรรณ  วิชัย
2. นางนุจรี  เกียรติสิลังกุล
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  รักศรี
2. เด็กหญิงวริสรา  เจียกโคกกรวด
 
1. นางฟ้าสาง  บุญช่วย