สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 9 1. นางสาวนันทัชพร  ก้อนกิ่ง
 
1. นางอัจฉริยา  ยศวัฒนา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 5 1. นางสาวดาราณี  มีโทน
2. นายภาณุวัฒน์  มุ่งศาลากลาง
 
1. นายมังกร  น้อยเมล์
2. นางสาวสอางทิพย์  พิมพ์ปรุ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 4 1. นางสาวสุพรรษา  เชาวพัฒน์
 
1. นางสาววันฉวี  เพียรพิทักษ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสิริมา  สอบกิ่ง
2. เด็กหญิงเกศินี  ยอดเพชร
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพร  ศรีโชติ
2. เด็กชายพงศกร  ขามกิ่ง
 
1. นางสาวอารีย์  ศรีนรา